luni, 15 martie 2010

ION CIOCANU - UN ÎMPĂTIMIT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CULTIVAREA LIMBII MATERNE


Elena Vulpe,
director, Filiala “O. Ghibu”

Cu prilejul aniversării celor 70 de ani ai cunoscutului cercetător literar, eruditului lingvist, neobositului savant Ion Ciocanu care, prin întreaga sa viaţă şi activitate, ne-a îndemnat să iubim Ţara, limba şi istoria întregului neam românesc, la filiala “O. Ghibu”, în cadrul serviciului “Temele de acasă”, a fost prezentată cartea de studiu şi sinteză cu genericul “Literatura română”.
Din mulltiplele sale publicaţii - peste 30 de cărţi şi 2000 de articole şi studii - a fost selectată anume această carte din mai multe motive. În primul rănd, ea răspunde în cel mai strălucit mod obiectivului bibliotecii de a susţine şi a ajuta elevii şi studenţii în pregătirea temelor de acasă prin acordarea unui suport informaţional adecvat şi de valoare. Or, cartea “Literatura română”, aşa cum au menţionat prezentatorii (bibliotecari, profesori, studenţi, liceeni), oferă o expunere sistematică, analitico - sintetică, adaptată la cerinţele şcolii preuniversitare, luându-se în consideraţie prevederile Curriculei la această disciplină pentru clasele V-IX şi X-XII de liceu.
Cei prezenţi la manifestare au apreciat importanţa acestui studiu de netăgăduită valoare prin informaţiile oferite asupra creaţiei cronicarilor, a scriitorilor clasici şi contemporani, remarcând atât comentariul inspirat, viziunile de ansamblu asupra creaţiei, diagnosticarea precisă, cât şi profilarea individualităţii scriitorului, farmecul textual al operei expuse unei analize exigente din partea neobositului critic literar Ion Ciocanu.
Profesorii V. Postolachi, T. Babuc, M. Paraschiv şi elevii de la liceele" M. Eliade” şi “Prometeu” au menţionat eforturile considerabile, depuse de savantul Ion Ciocanu în elaborarea unei metode proprii de analiză literară, care evită aprecierile bombastice şi este axată pe studiul concret, pe specificul creaţiei scriitorilor supuşi investigaţiei critice, pe calităţi şi neajunsuri, fapt ce contribuie la înţelegerea mai adecvată a posibilităţilor creatoare ale autorilor analizaţi. Cartea”Literatura Română” constituie o sursă de informare şi cercetare a literaturii noastre naţionale, un instrument util şi un sprijin solid pentru examenele de bacalaureat şi pentru cele de admitere la instituţiile de învăţământ superior.
Cititorilor le-a fost recomandată această culegere de studii şi materiale privind literatura română prin prezentarea unor informaţii bogate, referitoare la preliminariile teoretice, evoluţia diferitor genuri şi specii literare, creaţia unor scriitori aparte, denumiri de opere, date biografice, evoluţia în timp a literaturii noastre, precum şi alte surse de primă necesitate în procesul studierii pentru învăţământul preuniversitar, propuse de textele metaliterare ale cercetătorului I. Ciocanu.
Însă, aşa cum a menţionat autorul, cel mai bun profesor de literatură este literatura însăşi, ea nu poate fi înţeleasă profund numai după articole, studii, manuale, oricât ar fi acestea de bune, orice explicaţie nu poate înlocui lectura textului literar. Pregătirea temelor de acasă solicită, pe lângă lectura operei, neapărat, şi consultarea atentă a textelor metaliterare. Numai astfel pot fi cultivate aptitudinile de exegeză ale cititorului tânăr, deoarece studierea literaturii urmăreşte, pe lângă cultivarea gustului pentru operele autentice, şi stimularea aptitudinilor creatoare, emiterea unor opinii, atitudini, judecăţi estetice proprii, scop ce-l are în misiunea sa şi Biblioteca Publică.
În cadrul acestei acţiuni culturale, a fost prezentată şi expoziţia de carte Ion Ciocanu: Proba de foc a elocvenţei critice, care constituie argumentul de rigoare al criticului literar, poetului, prozatorului şi publicistului aniversar, atăt de bogat ilustrat în colecţiile bibliotecii prin lista bibliografică Ion Ciocanu - Expresie proeminentă a exegezei originale.
Revista bibliografică Ce am făcut eu pentru limba română? propusă audienţii a întregit profilul de creaţie al doctorului în filologie, lingvistului pentru care cultivarea limbii este o problemă eternă a veţii şi activităţii, este marea bătălie pentru adevărul ştiinţific şi istoric despre limba şi istoria noastră, pentru ocrotirea, dezvoltarea şi triumful ei. Tabletele, cărţile de cultivare a limbii şi de sociolingvistică expuse în revistă de subsemnata: Temelia nemuririi noastre, Zborul frânt al limbii noastre, Realitatea în cuvănt şi cuvântul în realitate, Conştientizarea greşelii, Darul lui Dumnezeu au scos în evidenţă reflecţiile valoroase ale autorului referitoare la geneza limbii şi a poporului român, unitatea şi identitatea ei lingvistică şi etnică, falsitatea teoriei despre două limbi, accentuându-se harul de cunoscător al subtilităţilor limbii materne, dar mai ales cel de apărător şi susţinător consecvent al ei.
Adolescenţii prezenţi la manifestare, cu certitudine, şi-au pus întrebarea Eu ce-am făcut pentru limba română?, având în faţă un model de luptător, care prin stilul său demonstrează grija faţă de cultivarea limbii române, orientată spre cizelarea expresiei în vorbirea de toate zilele, spre asigurarea unui act comunicativ decent şi inteligent, adecvat unui mod de viaţă european. Astfel, este justificată aprecierea lui Mihai Cimpoi care-l numeşte pe Ion Ciocanu, adevărat maestru al cuvântului -“George Pruteanu al Basarabiei”.
Indemnul bibliotecii este de a studia şi a ne apropia cu recunoştinţă faţă de cel care a impulsionat raţiunea, spre a nu lăsa să lâncezească spiritul critic al timpului, a publicat lucrări de proporţii, studii cuprinzătoare, recenzii, eseuri, articole şi cronici meritorii de analize concrete şi sinteze incitante, însemnări, argumente şi replici surprinzătoare - toate menite a menţine acel climat polemic atăt de necesar unei vieţi literare intense. Este o temă de acasă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu