joi, 29 noiembrie 2018

O privire asupra „Revistei de Etnologie și Culturologie”


Lidia CÎSSA,
bibliotecar, Filiala „Hristo Botev”  
     
A devenit deja o tradiție ca Bibiloteca „Hristo Botev” să organizeze activități știiințifice. Astfel, în data de 28 noiembrie curent la bibliotecă a avut loc prezentarea „Revistei de Etnologie și Culturologie” a Centrului de Etnologie a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. A moderat activitatea dr. în istorie Ivan Duminica, prezentarea revistei a fost realizată de către dna dr. în filologie Svetlana Procop, redactor principal al revistei menționate, director al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. Distinsa dnă Procop Svetlana a făcut o succintă caracteristică a revistei, care este una mai puțin cunoscută pentru mulți utilizatori, povestind despre istoria editării, structura și tematica ce se abordează în revistă, despre problemele cu care se confruntă revista.
 Revista de Etnologie și Culturologie este o revistă științifică, pregătită și editată de către Centrul de Etnologie a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din Moldova la Tipografia „Gafema Libris”, și anume de către colegiul de redacție în frunte cu Svetlana Procop. Editarea revistei a fost lansată în anul 2006, până  atunci se editau Anuare ale Institutului de Cercetări Interetnice. Revista este editată în patru limbi: română, rusă, engleză, franceză și are o rezonanță internațională, la ea colaborează specialiști din întreaga lume, constituind  30% din numărul total de  autori. Revista are sait-ul său în Internet: http://etnology.asm.md. Până în prezent au fost editate 23 de volume, câte unul sau mai multe volume pe an, în dependență de materialul științific acumulat.
Cu începere din nr. 2, revista are deja o structură mai stabilă și mai completă, conținând rubrici cu o variată tematică ce ține de etnologie și culturologie, precum: Monografii; Etnologie; Cercetări etnosociale, etnopsihologice, etnoistorice; Culturologie; Pagina tânărului cercetător;  In memoriam; Jubilee; Recenzii ș.a.
Rubrica „Monografii” se extinde pe un spațiu destul de larg în nr.1 al revistei, aici fiind publicată monografia primului redactor al revistei, a dlui Stepanov V.P. : Степанов В.П. „Развитие этногосударственного законотворчества в Республике Молдова (1989-2005) и деятельность государственных учреждений в деле защиты прав и свобод национальных меньшинств (на примере украинского насeления) (nr.1, 2006). În alte numere au fost publicate și alte monografii, de exemplu, monografia dlui L. H. Drumea despre traducerile folclorice: „Фольклорные переводы и лексико-стилевые интерференции (взаимосвязи восточнороманской и восточнославянской народной поэзии”, (nr.4, 2008).
În rubrica „Etnologie” se tratează diverse teme ce țin de etnologie. De menționat că se abordează teme despre anumite minorități naționale din republică. De exemplu, în nr. 6  e publicat  un bogat material despre bulgari, în nr. 7 - despre moldoveni,  în nr. 9-10 -  despre romi,  nr. 13-14 - despre evrei, precum și despre alte minorități. Aici pot  menționa unele articole : Сорочяну Е. С. „Терминология  календарной обрядности болгар Бессарабии” (vol.6, 2010); Yaroslav Derlițchi. „Polonezii din Republica Moldova. Aspecte etnografice”(vol.9-10, 2011); în vol. 5 se publică o serie de articole despre etnologia copilăriei: Bejan-Volc Iu. „Relațiile părinți-copii: dimensiuni ale sinelui”; Bîtca A. „Copilul în Dacia Romană”;  Прокоп С. П. „Судьба ребенка в циганской литературе”, Квилинкова  Е.И. „Народные способы лечения детских болезней у гагаузов” ș.a
 În rubrica „Cercetări etnosociale, etnopsihologece și etnoistorice” sunt publicate articole ce prezintă rezultatul cercetărilor colaboratorilor științifici cu referire la tematica respectivă. Pot menționa unele dinte ele, precum: A. Borșevschi. „Drepturile minorităților naționale” (vol.9 - 10, 2011); R. Cerulat. „Comunicarea interculturală: repere teoretice” (vol. 9 -10, 2011); „Влияние трудовой миграции на процессы этнического самоопределения в Молдове” (vol. 8, 2010) ș.a.
Rubrica „Culturologie” însumează articole ce țin de limbă, terminologie lingvistică, muzică, literatură și presă etc. în diverse perioade istorice din Moldova. De exemplu, articolele: V. Sîrf. „Personajele eroilor voinici în poveștile magice găgăuze” (vol. 11-12, 2012); Е. Кожухарь. „Языковые этнические идентификация украинцев Республики Молдова” (vol. 11-12, 2012); О.Горянская. „Музыкальная торговля в Бессарабии в начале XX века” ( vol. 11-12, 2012) ș.a.
Unele numere au și rubrica „Comunicări” ce cuprinde  articole cu privire la diverse probleme ale etniilor din țară. Spre exemplu, sunt interesante comunicările: I. Duminică. „Romii popeșteni din orașul Soroca : nomadism natural, sedentarizare impusă, migrație sezonieră” (Vol.6, 2010); Е. Брик. „Бессарабско-еврейское местечко - этнографические особенности” (vol.10,2010); И. Ф. Грек . „Этноним „гагауз" и глоттоним " гагаузский язык" (vol. 2, 2007) etc.
 În rubrica „Viața științifică” se publică articole despre simpozioanele  și conferințele științifice naționale și internaționale, alte materiale. De exemplu, în revista din a. 2018, vol. 23, se publică  materiale despre Simpozionul Științific Internațional „Nume bulgare în istoria Ucrainei și Moldovei” (Harkov, 26 ianuarie 2018); Iv. Duminica, A. Olărescu. „Manifestările științirice dedicate scrisului și culturii slave desfășurate la Biblioteca „Hristo Botev” din Chișinău” (Vol. 19, 2016); Conferința Științifică Internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” (prin știință spre cunoașterea patrimoniului național) ș.a.
 O rubrică deosebită reprezintă  „In memoriam” ce a fost inclusă în revistă începând cu numărul 3 în care se publică articole în amintirea savanților, cercetătorilor științirici, colaboratorilor redacției plecați prematur din viață care au depus mult efort în munca sa de cercetare, au muncit cu dăruire de sine până în ultimul ceas. De pildă, în vol. 21 al revistei  din 2017, e publicat un articol dedicat dnei Elena Uspenskaia - antropolog, minunat etnolog, cercetător al popoarelor din Asia de Sud din Sankt-Petersburg, colaborator coordonator științific al Centrului de Antropologie și Politică Socială al Muzeului de Antropologie și Etnografie, dr. în istorie – М. Смирнова-Сеславская, Г. Цветков. „Памяти Елены Николаевны Успенской – антрополога, „проживающего культуру";  colectivul de redacție i-a dedicat un articol dlui Constantin Șișcan, o personalitate cu o cultură aleasă și ținută intelectuală, scriitor, doctor în studiul artelor, cercetător superior al Institutului Patrimoniului Cultural (vol. 23, 2018) ș.a., ca să păstrăm nestinsă  memoria despre aceste personalități care au lăsat în urma sa o moștenire spirituală bogată și o lumină vie în inimile altor oameni.
 O deosebită atenție  se acordă rubricii „Pagina tânărului cercetător”, mai cu seamă începând cu numărul 3, când s-a pus drept scop de a face revista mai atractivă nu doar pentru savanți, ci și pentru tineri începători cercetători, stimulându-i astfel spre cercetare și colaborare creativă. În această rubrică au fost publicate articole ce prezintă un viu interes, precum: M. Axenti. „Comunitățile urbane în orașele moderne: definiție și caracteristici de bază” (vol. 21, 2017); M. Rusu. „Tradiția - coordonată definitorie a identității culturale” (vol. 21, 2017); L. Fulea-Bordian. „Femeia între trecut și prezent: aspecte istorico-antologice și etnografice” (vol. 11-12, 2012); N. Grădinari. „Alimentația tradițională ca metodă de profilaxie și tratament” (vol. 11-12, 2012).
Rubrica „Jubilee” include articole publicate cu ocazia jubileelor cercetătorilor științifici, savanților, colegilor de redacție. Astfel, în vol 21 din 2017 a fost publicat un articol consacrat talentatului cercetător științific Tatiana Ziacovscaia, cu ocazia jubileului a 60 de ani de la naștere, activitatea științifică a căreia e foarte largă și variată, participantă  la proiectele Institutului Patrimoniului Cultural, Comitetului Național în problemele UNESCO în Republica Moldova, Centrului „Dialog intercultural”, Centrului „Prodidactica”, membru acti al colectivului academic, savant lingvist cu renume, unul dintre cei mai buni bulgariști din republică, cercetător- novator neobosit; de menționat și articolul dedicat doctorului în istorie N. Cervencov – „Nicolai Cervencov – om al științei”, autor fiind directorul Bibliotecii bulgare „Hristo Botev” dna A. Olărescu, care este o personalitate marcantă de origine bulgară din Chișinău, om de știință, care a elaborat multe lucrări, culegeri, monografii științifice (vol.23, 2018) etc.
 După prezentare a intervenit o discuție asupra informației despre această revistă ce a trezit interesul celor prezenți, în cadrul căreia și-au expus opiniile dna dr. în istorie Rațeeva Elena, conferențiar, dna dr. în filologie Cara Nadejda, conferențiar, dl. Duminica Iv, dr. în istorie, dna A. Olărescu, director al bibliotecii, toți remarcând faptul că revista prezentată este una interesantă, utilă, cuprinde o gamă largă de teme ce țin de etnografie și culturologie, materialul este bine sistematizat, prezentat și actualizat. Dl Ivan Duminica și-a împărtășit de asemenea amintirile despre editarea nr.5 al revistei, când el a devenit redactor științific al acesteia, în care și-au publicat articole și autori din Polonia, Bulgaria, alte țări, articolul dlui N. Cervencov despre Nico Stoianov, multe articole dedicate omagiaților din sectorul găgăuz, precum și despre localitatea Tvardița. În final,  Dna A. Olărescu a venit cu cuvinte de recunoștință față de dna dr. Svetlana Procop pentru prezentare interesantă a revistei, remarcând faptul că colaboratorii bibliotecii colaborează fructuos cu colegiul de redacție al acestei reviste de reating. Dna dr. Svetlana Procop a donat volumele editate (2006-2018) ale revistei prezentate, exprimându-și dorința de a mai desfășura activități la biblioteca noastră.