joi, 20 aprilie 2017

Cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

În perioada 15-20 mai 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 25 aprilie -10 mai 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.                Copia buletinului de identitate
2.                Copia diplomei

3.                Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

joi, 13 aprilie 2017

Drumul libertăţii pornit de la Chişinău

Angela OLĂRESCU,
Șef, Filiala „Hristo Botev”

       12 aprilie 2017 este o zi importantă în istoria Bulgariei -  140 de ani de la epopeea istorică, care s-a soldat cu eliberarea patriei lor.
      140 de ani în urmă, în 1877, împăratul rus Alexandru al II-lea în fața Catedralei din Chișinău a declarat războiul Imperiului Otoman. În Manifestul său el a menţionat, că Imperiul Rus este deranjat de acţiunile Porții otomane (legate de prăbuşirea sângeroasă a revoltei bulgarilor din aprilie 1876) și din această cauză Petersburgul începe războiul cu cotropitorii turci. Războiul ruso-turc din 1877-1878 s-a soldat cu eliberarea Bulgariei și a avut un impact important în rândul bulgarilor din Basarabia mai ales pentru cei din Chișinău. Anume capitala noastră orașul Chișinău a fost locul, unde s-au format detașamente de voluntari bulgari și de aici ei sau pornit la Balcani ca să lupte pentru patria sa istorică.
      Cu prilejul acestui eveniment marcant la Biblioteca „Hristo Botev” s-au desfăşurat masa rotundă Legăturile cultural-istorice dintre Bulgaria și diaspora bulgară din Basarabia unde au participat reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” din Bulgaria (ce se ocupă cu reconstruirea luptelor istorice a poporului bulgar), Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Moldova, Grupul Etnologia bulgarilor a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, conducerea Comunităţii Bulgare din RM şi a Comunităţii bulgarilor din Chişinău.
      Reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” au vizitat biblioteca noastră pentru prima dată și cu acest prilej au fost prezentate succesele, serviciile, parteneriatele bibliotecii pe parcursul a celor 25 de ani.
     Masa rotundă a fost moderată de preşedintele Comunităţii Bulgare din Moldova, dl Fiodor Sabii. Reprezentanţii au vorbit despre semnificaţia zilei de 12 aprilie, au menţionat necesitatea popularizării acestei zi istorice în rândul tinerei generații, dar și a publicului cititor. Au fost expuse exemple de petrecerea acestei zi în Bulgaria, au fost donate cărți (literatură artistică, științifică, calendare, hărți) cu tematica patriotică istorică de Societatea Naţională „Tradiţia”.

     

miercuri, 12 aprilie 2017

Proverbul - tezaur inestimabil al poporului român

Angela Zelinschi: Dle Dumitru Păsat, punctul de pornire al lui Lucian Blaga spre proverbul popular românesc l-a constituit cartea lui Anton Pann Povestea vorbei, Blaga lansându-se într-una dintre cele mai călduroase aprecieri făcute vreodată la adresa vreunei lucrări, numindu-l pe autor „Anton Pann cel isteţ ca un proverb” în articolul Studiul proverbului...
Dumitru Păsat: Apărut la 1925, unde continua că Anton Pann a avut „fericita inspiraţie de a aduna proverbele noastre şi de a le grupa după subiect. Pentru fiecare mănunchi a dat şi câte o poveste a vorbei, drept tâlc al proverbelor înmănuncheate. Isteţimea cu care a legat, în buchete cu expresii multicolore proverbele – şi exegeza naivă ce le-o alătură fac din Povestea vorbei una din cele mai originale şi mai simpatice  cărţi ale literaturii noastre”.
Autorul omului era considerat de către Blaga un „caz unic” în toată existenţa literaturii române, fiindcă numai el s-a identificat cu proverbul şi l-a trăit la cote maxime de reverberaţie structural-ideatică: „În Anton Pann s-a încarnat întâia şi ultima oară proverbul românesc; apariţia lui e în felul său desăvârşită. Ce s-a mai făcut după el echivalează cu un adaos mecanic de colecţiuni, mai bogate poate, dar mai puţin consistente. Nu s-a mai găsit un al doilea amator, care să trăiască în aceeaşi măsură proverbul, să aibă acelaşi tact, aceeaşi dragoste în întrebuinţarea lui ca Anton Pann”.
A.Z.: „Proverbele sunt aforismele poporului”, susţinea Lucian Blaga, legând semnificativ înţelepciunea zicătorilor de splendoarea baladei Mioriţa...
D.P.: Şi ţinea să le alăture în comparaţia pe care o făcea pe marginea produselor culturii majore: „Cum cântecul povestitor de moarte a  al ciobanului anonim se ia la întrecere cu creaţiile poetului, ce-şi poartă cu orgoliu solemn numele, tot aşa un proverb poate să copleşească înţelepciunea cutărui gânditor excepţional cotat pe piaţa literară. Cântecul şi proverbul au deopotrivă un ce greu definibil  aproape  cu neputinţă de realizat unui creator cult, animat de îndoielile reflexiei: un firesc ce înduplecă inima şi inteligenţa cea mai compatibilă, o graţie a întâmplătorului, ceva mai presus de bine şi rău când e cântec, ceva mai presus de adevăr şi neadevăr când e proverb. Cunoaştem proverbe româneşti care, prin fineţea lor, par cuvinte dintr-o conversaţie spirituală, ce are loc mai mult între nişte zei rustici decât între ţărani. Proverbele par nişte cuvinte de spirit azvârlite pe câmp unul altuia, de zei plugari. Avem proverbe care sunt biciuri de foc şi proverbe care înainte de a se preface în cuvinte au fost flori. Unele, discrete, deschid orizonturi metafizice. Altele sunt surâsuri desprinse dintr-o tragică resemnare în faţa vieţii. Unele au urâtul obicei al dascălilor care moralizează, altele un umor izbitor de tristeţe”.
A.Z.: O adevărată cascadă de laude blagiene aduse proverbelor...
D.P.: Mai mult decât atât, Lucian Blaga accentua în mod special şi vechimea proverbului românesc: „Adâncime, joc, grotesc întâlneşti la fiecare pas, dacă nu la orice ţăran, atunci în belşugul de înţelepciune a acelui ţăran fără de nume, sinteză rezumativă a geniului unui întreg popor, rămas aproape acelaşi prin cel puţin zece veacuri”. De fiecare dată revenea la multiplele şi diversele calităţi ale proverbelor, precum şi la sferele lor de cuprindere, prin ele, a realităţii: Observaţie, căreia nu-i scapă nicio nuanţă a realităţii, interpretare adeseori divinatorie a existenţei, spirit ce se joacă cu divinitatea valorilor, imaginaţie care fixează pentru eternitate o icoană grăitoare, găseşti din plin în Înţelepciunea acumulată în acea miraculoasă memorie a poporului numită tradiţie”.
Proverbul, în viziunea lui Lucian Blaga, are totdeauna înţelepciunea unui bătrân, deoarece „În proverb se rosteşte înţelepciunea omului care pătimeşte într-un chip sau altul în freamătul lumii. Proverbul este înţelepciunea omului păţit, iar nu simplu a omului cu experienţă, care priveşte lumea ca spectator”. Proverbele, blagian gândind, sunt deopotrivă „frânturi de sisteme filosofice, frânturi de psihologie, frânturi de mare pamflet”.
În marea lor majoritate, concretizările ideii prin exemple alese de L. Blaga sunt antologice: „Când citeşti un proverb ca acesta „Cine se învaţă mincinos, se îmbolnăveşte când spune adevărul”, te simţi ispitit să cauţi în istoria gândirii veacul, când filosofii continentului au denunţat apriorismul valorilor ca să ajungă în definitiv la acelaşi rezultat relativist al  umilului gânditor înzestrat cu un aşa de pronunţat şi treaz simţ al contingenţelor şi condiţiilor umane. Trebuie să deschizi paginile de pamflet cele mai crude ale literaturii universale ca să mai întâlneşti imagini plastice ca aceasta: făţarnicul „mănâncă sfinţi şi scuipă draci”; ironii ca aceasta; „fă-ţi cruce mare că e dracul bătrân”; răutăţi ca aceasta: omul sărac şi nevoiaş „se îmbracă numai dinăuntru”.
Iată încă un exemplu de „imagine sugestivă” din noianul de proverbe: „ochii omului sunt din mare, fiindcă se bucură tot la mare”.
Lucian Blaga considera proverbul drept „tezaur inestimabil al poporului român”.
A.Z. Vă mulţumesc mult.

Interlocutor: Angela Zelinschi,

şef oficiu, Filiala „Liviu Rebreanu”

marți, 11 aprilie 2017

Tradițiile și obiceiuri de Sfintele Paști

Victoria Cebanu, Filiala „Ovidius”

           
Neamul moldovenesc dintotdeauna a fost și este bogat în tradiţiile pe care le-a moștenit  și le posedă. Cu ajutorul lor devenim deosebiţi şi unici, de aceea acceptăm și urmărim tradiția strămoșească de a sărbători Paștele, deoarece este o tradiție frumoasă  menită să-l apropie pe om de un ideal, de Creatorul lumii, de chipul luminos a lui Iisus Hristos.  An de an, secole la rând s-au cristalizat tradiţiile  ce țin de sărbătoarea Învierea Domnului.  Din acest considerent, serviciul „Șezători de altădată” ne-a adunat în ajun de Paști  să discutăm, să relatăm despre tradițiile și obiceiurile pascale din regiunea fiecăreia, căci, după cum se știe  tradiţiile  la moldoveni sunt  numeroase. În preajma acestei sărbători gospodinele fac curat în case, încondeiază ouăle, mai apoi coc cozonacul, prepară bucate alese după care în noaptea Învierii Domnului, membrii familiei merg la sfinţirea acestor bucate specifice, iar în dimineaţa după sfinţire, fiecare se spală pe obraji cu un ou roşu şi altul alb, ceea ce simbolizează puterea şi puritatea, acest “ritual” fiind urmat de o masă la care toată familia sărbătoreşte împreună.  Toate aceste ritualuri, deși sunt respectate de fiecare gospodină, ele sunt diverse prin modul și rețetele folosite. O bună parte din doamnele prezente ne-au familiarizat cu reţetele de preparare a cozonacului  și păștii din regiunea din care vin, altele ne-au învățat să încondeiem ouăle ca la ele acasă.

             Acceptăm  și urmărim tradiția de a sărbători Paștele,  nu de  aceea  că  ne-ar forța cineva s-o facem, ci din bucuria de a căpăta forțe vitale prin păstrarea, repetarea, reluarea unor ritualuri magice ca mai apoi să ne înveșnicim existența, fapta și numele în generațiile următoare prin transmiterea obiceiurilor și tradițiilor preluate de la strămoși. Paștele creștinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toți creștinii. Așadar, tradiția creștină de sărbătorire a Paștelui  e una plină de învățăminte, de aici, din aceste învățăminte creștinul ia și urmează codul de legi în comportamentul său de a fi iubitor, înțelegător, săritor la nevoie, blând și curat la suflet. Că, ce este mai important în lumea aceasta trecătoare de cât a te căli spiritual și de a făptui ceva demn de lauda Celui de Sus.

luni, 10 aprilie 2017

Праздник Лазаровден в Библиотеке „Христо Ботев"

Larisa BARABAȘ, șef oficiu,
                                      Filiala „Hristo Botev"

       
  Одна из форм услуг Библиотеки „Христо Ботев" носит название - Болгарские праздники и традиции, основной задачей которой является знакомство и проведение национальных празднеств болгарского народа. Каждое событие этого ряда является, как правило, весьма зрелищным и колоритным, наполненным стародавними фольклорными обычаями и песнопениями, которые каждый из этносов, живущих на нашей Земле, бережно и с любовью несет от поколения к поколению. В рамках нашего культурного учреждения стараемся и мы, сотрудники библиотеки, раскрыть и показать все священнодейство каждого из народных и государственных праздников болгар Молдовы и Метрополии.
         Праздник Лазаровден является третьим по значению в цикле  Воскресения Господня после Пасхи и Вербного воскресенья. Согласно церковному календарю празднуется в предпоследнюю субботу пасхального поста, накануне Вербного воскресенья и знаменует собой победу Иисуса Христа над смертью. Один из самых впечатляющих сюжетов Евангелия, где главный персонаж - Лазарь был воскрешен из мертвых Христом в самый канун восхождения в Иерусалим.
         Христианский праздник широко и повсеместно празднуется во всех храмах Болгарии через литургию воскрешения Лазаря, также при этом вспоминается святой мученик - Лазарь Болгарский, который был замучен и зверски убит 23 апреля 1802 года.
         Праздник также имеет ярко окрашенную бытовую грань, согласно которой по болгарской народной традиции Лазарица является днем превращения подрастающих девушек в невест. В этот день юные „Лазарки", в возрасте от 10 до 16 лет,  облаченные в национальные или свадебные одежды, украшенные венками из полевых цветов, обходят все жилища и подворья селений, где исполняют в честь гостеприимных и хлебосольных хозяев восхваляющие их гимны и оды. В ответ Лазарки получают щедрые угощения в виде сладостей, яиц, выпечки. По народным верованиям, дома, в которых пели Лазарки, будут благополучными весь последующий год. После обхода домов Лазарки выходят на поля, леса и реки, желая богатого урожая, плодородия и обильных даров от природы. Считается, что девушка не может выйти замуж не побывав Лазаркой. Такова краткая суть самобытного и веселого прадника - Лазаровден.
         В поселениях бессарабских болгар ежегодно на протяжении вот уже почти двух веков происходит обряд „лазарования". Традиции не теряют свой блеск со временем и по-прежнему у девушки нет шансов выйти замуж))), если она ни разу не была Лазаркой. Сие священнодейство происходит и у нас, в стеных гостеприимной и любимой болгарами, живущими в Кишиневе, Библиотеке „Христо Ботев". Лазарки успешно испоняли ритуальные песни, декламировали уместные согласно случаю стихи и пожелания, а затем вышли к нашей речушке Бык, чтобы и на просторх (в пределах возможного) природы воздать слова хвалы и благодарности. Словом, ожидаем год плодородный и благоприятный во всех отношениях!

         Надеемся, что еще много интересных праздников у нас вперди, благодаря энтузиазму болгар-родолюбцев, неравнодушных читателей и всем, кому мы интересны. Но, в сердце навсегда останутся светлые и радостные моменты чудесного праздника, который украшает собой и несет столько позитива в нашу жизнь!

vineri, 7 aprilie 2017

Cântăreața copilăriei

Tatiana DONȚU, șef oficiu, Filiala „Transilvania”

Recent la Biblioteca „Transilvania”, a avut loc o întâlnire de suflet cu scriitoarea Maria Osoianu-Niconov, la care au participat elevii clasei a I-a „A”, a școlii primare nr. 83 „Gr. Vieru”, și doamna învățătoare Galina Molea. Ce poate fi mai frumos, decât să stai cu scriitorul faţă-n faţă?!
Așadar, autoarea le-a prezentat elevilor cărţile Dacă aș fi și eu școlar, (Partea I și II), Poeziile bunicuței, Aricică - gospodarul pădurii și alte cărți.
A vorbit despre cărţile noi, despre istoricul apariţiei lor, despre personajele din poezii şi a recitat câteva versuri. 
Chiar de la începutul întâlnirii s-a observat pe chipurile copiilor curiozitatea de a cunoaşte fiecare poezie prezentată cu intonaţie de autoare. Micii „actori” au recitat poezii atât din creaţia domniei sale, Primăvara în MoldovaVasul cu miere, Gospodina mamei etc., cât şi a altor scriitori îndrăgiţi, precum sunt Grigore Vieru, Arcadie Suceveanu şi Constantin Dragomir - Tu iarbă, tot ai mamă?, Vocale-portocale, Cartea etc.                                                                                                                                 

Înzestrată cu o voce blândă şi sonoră, dovedind calităţi actoriceşti, autoarea a ştiut chiar de la bun început să stabilească un contact strâns cu elevii. Copiii au participat activ în dialog cu scriitoarea, şi au dat dovadă de mult interes şi receptivitate, lecturând cu drag versuri din cărţile scriitoarei. Copiii și-au transpus impresiile în scenete și desene, pe care le-au prezentat în cadrul întâlnirii. Numeroase s-au dovedit și întrebările adresate pe final scriitoarei: unde obișnuieşte să scrie, care sunt cele mai îndrăgite creaţii personale, de când scrie și multe alte întrebări. La sfârşitul activităţii, Maria Osoianu-Niconov a oferit copiilor cărţi cu dedicaţii.

luni, 3 aprilie 2017

Maria Osoianu-Niconov în dialog cu cititorii Filialei „H. Botev”

Lidia CÎSSA, bibliotecar,
Filiala „Hristo Botev”
            Mult aşteptată primăvară a sosit cu raze generoase de soare, cu primele firicele de iarbă, cu primii gingași mugurași, cu primele flori prin păduri și grădini. Completează acest peisaj minunat ciripitul vesel al păsărilor - oaspeții dragi ai primăverii. Primăvara ne aduce în suflet multă lumină, bucurie, prind viață visele și speranțele, dorința de a întreprinde plimbări, călătorii, de a comunica mai mult cu cei din jur. Cel mai mult, probabil, se bucură de sosirea primăverii copiii care savurează fiecare zi, de la ei noi, maturii, ar trebui să învățăm a ne bucura de fiece clipă a vieții prețuind-o astfel.
            În ajun de Ziua Internațională a Păsărilor, în data de 30 martie 2017, la Biblioteca Hristo Botev” a avut loc lansarea cărţii Dacă aș fi și eu școlar”  de scriitoarea Maria Osoianu-Niconov. Activitatea a fost ghidată de bibliotecara Lidia Cîssa, prezenţi au fost copii de la Grădiniţa „Licurici” şi de la Academia copiilor „FasTracKids”.
            Maria Osoianu-Niconov s-a născut în anul 1950 în s. Horești, r. Fălești. Scriitoarea scrie povești și poezii pentru copii. Colaborează cu revistele Alunelul” și Florile Dalbe”. Toate cărțile Mariei Osoianu-Niconov sunt scrise cu drag și cu plăcere, aceasta o sesizăm din textele citite, din care motiv este iubită și stimată de copii. Ea este adesea înconjurată de copii, deoarece întreprinde multe întâlniri cu copiii la grădinițe, licee, biblioteci.
            Cartea Dacă aș fi și eu școlar” întruneşte o serie de poezii pentru cei mici și este ilustrată plus la toate cu desene de colorat. Este destinată copiilor mici care învață a citi, constituie pe bună dreptate un mic Abecedar. Pentru fiecare literă poeta a scris câte o poezie. Poeziile sunt  scurte, vesele, pe înțelesul și placul copiilor. Autoarea astfel îi ajută pe copii să însușească mai bine și mai rapid literele. Găsim aici poezii despre albinuță, diverse fructe, legume, plante, culturi agricole, obiecte folositoare. Maria Osoianu-Niconov a prezentat cartea, citind unele versuri din ea. Scriitoarea a comunicat copiilor cum a fost scrisă cartea, ce a motivat-o să o scrie. Ea se bucură de faptul că în colecţia sa de cărţi a mai apărut o carte pentru copii, speră că le va fi de mult folos copiilor.
Apoi a vorbit despre alte cărți ale ei scrise mai înainte - cărți cu poezii și cărți cu povești, precum: Aricică - gospodarul pădurii”, Taina șarpelui”, Fiica olarului”, Iepurașul cel isteț” ș.a. Selectiv a lecturat texte din aceste cărți. La rândul său, copii au recitat poezii despre păsări, primăvară, natură, despre alte anotimpuri care le sunt pe plac.
Copiii de la Grădinița Licurici” i-au pregătit sciitoarei un cadou, prezentând un scenariu cu genericul Oaspeții primăverii” dedicat Zilei Internaţionale a Păsărilor alcătuit din versurile Mariei Osoianu-Niconov. Cu multă măiestrie peșcolarii au interpretat rolurile versificate de diferite păsări (vrăbii, ciocănitoare, rândunica, cucul). A fost prezentă aici și albinuța cea veselă, care s-a trezit și ea, gospodina, și a prins a zbura din floare în floare, vizâtând copacii abia înfloriți. Scriitoarea a rămas plăcut surprinsă de acest cadou.  
           La finele activității scriitoarea Maria Osoianu-Niconov a donat bibliotecii cartea prezentată, colaboratorilor bibliotecii, educatorilor de la grădinițe, unor copii, de asemenea, le-a făcut cadou câte o carte din colecția sa.
            Întâlnirea cu scriitoarea Maria Osoianu-Niconov a decurs într-o atmosferă degajată, prietenoasă, plăcută,  în formă de dialog. Rămânem cu speranța că copii voi cunoaște mai bine cărțile scriitoarei, le vor îndrăgi și le vor citi în continuare.

             Lectură plăcută, copii!

marți, 28 martie 2017

Lucreţia Bârlădeanu în dialog cu cititorii Bibliotecii „Ovidius”

Natalia Cojoharenco, bibliotecar, Filiala „Ovidius”

Primăvara este anotimpul reînvierii naturii, timpul noilor speranţe, noilor cunoştinţe, dar şi timpul redescoperirii unor vechi prietenii.  Recent, la Biblioteca Ovidius a avut loc întâlnirea unui scriitor cu chip de zână, care a venit la bibliotecă să vorbească şi să asculte despre cartea sa „Tunica portocalie”. Era ea, Lucreţia Bârlădeanu, o cochetă din lumea literară din Chişinău. Era cea, care îşi împarte viaţa între Chişinău şi Paris. În acest an cartea sa “Tunica portocalie” a fost selectată spre citire pentru categoria de utilizatori-adolescenţi. Pentru a asculta autorul şi a pune întrebările apărute pe parcursul lecturii au venit  elevii de la Centrul de Excelenţă Politehnică şi Liceul “Nicolae Sulac”. Publicul a fost salutat de directorul bibliotecii, Liuba Ciobanu, care a oferit posibilitatea de a prezenta autorul şi cartea acestuia, Valentinei Butnaru, o veche  prietenă a autorului, dar şi a bibliotecii. Dna Butnaru a recitat secvenţe din poezia autorului, pentru ca mai apoi să revină la proză.  Lucreţia Bârlădeanu s-a confesat celor prezenţi în sală că o mare parte a textelor din volumul „Tunica Portocalie” au fost scrise la Paris „Acolo, în fiecare dimineață mă întreb ce fac cu această zi? Dacă e o zi mohorâtă și Parisul are cerul acoperit, rămân în casă și scriu. Dacă are loc vreun eveniment cultural, atunci ies să-l descopăr, dar îmi iau și un carnețel pentru notițe. În general, pot petrece și 8 ore la masa de lucru, dacă încep să scriu. Sunt și luni în care nu scriu nimic, dar trăiesc, acumulez”, a spus autoarea. În discuţie a intervenit încă un oaspete drag nouă, traducătorul şi scriitorul,  Eugenia David: „Volumul cuprinde o înșiruire de povestiri cu subiecte și personaje extrem de variate. Tocmai acest amalgam de istorii şi destine, tratate cu diverse procedee artistice, fac din această carte o lucrare inedită, colorată. Cartea este la fel de frumoasă ca şi Lucreţia, căci cărţi bune scriu oameni buni”, a spus ea.
La întrebarea elevei de la Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”, Iulia Guţu, cum se nasc aceste istorii, scriitorul a mărturisit că multe subiecte provin din biografia unor oameni pe care i-a cunoscut, dar sunt istorii pe care le-a convertit, le-a trecut prin intuiţie, prin gustul estetic și moral. Într-un final s-au născut niște subiecte extrem de diferite față de ceea ce s-a petrecut în realitatea propriu-zisă. Un exemplu elocvent este povestirea „Urna cu cenușă”. La întrebarea din sală cum e viaţa  în Paris, Domnia Sa a răspuns astfel: „Despre Paris s-au spus foarte multe şi nu cred că vreodată se va spune totul, pentru că Parisul nu este doar cel care se vede, ci şi cel care produce în noi un amestec de lumini, de mirosuri, de amor, de artă, de nobleţe; este punctul limită în care marea majoritate a oamenilor vor să ajungă, este oraşul de vis în care visează să locuiască creatorii şi îndrăgostiţi din lumea întreagă”.

La finalul acestei întâlniri autorul a îndemnat tinerii prezenţi în  sală să gândească liber, să fie mereu cu mintea deschisă spre nou, să fie temerari şi vizionari, pentru că numai cei curajoşi au posibilitatea de a face descoperiri. Pentru a cunoaşte trebuie să călătoreşti, aşa vei afla oraşe, oameni, tradiţii şi  vei fi un om împlinit spiritual, emoţional şi fizic. 

luni, 27 martie 2017

Chișinău – edificii de legendă

Cristina  SCLIFOS, bibliotecar, Filiala ,,Transilvania”

       
 Grație dorinței de cunoştinţe și informare, recent la Filiala ,,Transilvania” s-a desfășurat lecția publică cu tematica ,,Chișinău – edificii de legendă”, unde copiii dornici de inovare, de lărgire a propriului orizont, de orientare spre trecut, legendă și farmec național s-au manifestat din plin în cadrul activității noastre care a început cu bun augur. Fiindcă
oraşul Chişinău are o istorie plină de zbucium. Cu perioade de urcuş, dar şi cu altele, de declin, care au marcat evenimente, oameni și în cea mai mare măsură a lăsat niște edificii ce au un trecut, au o istorie, au trăsături specifice ce au ,,încolțit” peste secole și au răsărit și în orașul actual.
      Discuția noastră a început printr-o sarcină în care copiii s-au dat cu părerea despre orașul natal, au demonstrat în practică ceea ce deja au învățat la școală din domeniul cultural, geografic, politic și le-au prezentat în prima coloană a  tabelului  (Știu / Cunosc - Am învățat), iar fiecare idee a fost ascultată, acceptată și comentată. Astfel, am început a descoperi Chişinăul prin prisma tematicii noastre și anume elevii au semnalat că lexemul ,,legendă”  înseamnă ,,povestire în proză sau în versuri care conține elemente fantastice sau miraculoase, prin care se explică geneza unui lucru, a unei ființe etc., caracterul aparte al unui eveniment (istoric), al unui erou (mitic) sau al unui fenomen”, altfel zis legenda este o povestire prin care se explică geneza unui lucru.
          Copiii pe parcursul lecției nu doar au ascultat și au vizualizat, dar au și lucrat în grupe pe sectoare administrative (Botanica,Centru, Ciocana, Buiucani, Râșcani) ceea ce le-a permis să se familiarizeze cu legenda/istoria constituirii edificiilor pe teritoriul Chișinăului ca: Arcul de Triumf, Turnul de Apă, Biserica veche de lemn, Circul de Stat, Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”.     
                                                                                              
        Legenda a fost redată pe coli A3 de către elevi în propria lor manieră, de exemplu Turnul de Apă a fost reprezentat printr-un arbore, elevii asemănându-l astfel deoarece era pe timpuri cel mai înalt edificiu din Chișinău, iar informația despre legenda Circului de Stat a fost reprezentată printr-un soare zâmbăreț, în pofida faptului că unele edificii au rămas doar ruină sau au fost părăsite, dar acestea ne reprezintă trecutul gloros, istoria și neamul. Copiilor le-a fost mai ușor să asimileze informația istorică/biografică și plină de farmec a instituțiilor din orașul de piatră albă.Spre final de dicuție elevii au completat și a doua rubrică a tabelului (Știu / Cunosc - Am învățat) cu ceea ce astăzi au învățat.
        Chişinăul - e şi vechi şi nou. E şi trist şi vesel. E istorie și farmec, e legenda vie ce pulsează între trecut și viitor. Iată de ce la finele lecției a fost binevenită Boxa de idei și sugestii  în care elevii, viitorul de mâine au propus idei și sugestii pentru a ține viu frumosul în Chișinău, pentru a fi protejate edificiile vechi, care poartă în pereții săi o istorie- crâmpeie din viața noastră și a strămoșilor.

vineri, 24 martie 2017

Cursul de formare profesională „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare”

În perioada 10-13 şi 18-20 aprilie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci care solicită conferirea sau confirmarea categoriei de calificare trebuie să urmeze cursuri de formare continuă.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 23 martie - 5 aprilie 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)


joi, 23 martie 2017

Cadorile. Modul și ocaziile în care oferim cadouri

Tatiana DONȚU,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”


           
Una din bogăţiile spirituale este atitudinea faţă de alţi oameni. Cunoaşterea şi respectarea formelor generale de conduită, de politeţe înlesnesc în mod substanţial relaţiile umane. Prin politeţe se subînţeleg acele forme de conduită, care exprimă un anumit acord cu normele de convieţuire a oamenilor în societate.    
            Cu această ocazie și de data aceasta, la 22 martie 2017, s-a desfășurat trainingul din cadrul Serviciului „Politețea de zi cu zi”, la care copii de la școala primară nr. 83 „Gr. Vieru”, din minunata clasă a III-a „E”, împreună cu profesoarea lor Ala Muntean, au aflat cum se fac darurile, când se fac și în ce mod.                                                                                          
           Au învățat cum să ofere ceva frumos şi gândit, situaţii care arată, stăpânesc arta de a dărui, că un cadou nu este obligatoriu. El nu poate fi nici cerut, nici sugerat. A şti să oferi mici daruri, cu discreţie şi tact, este un semn de nobleţe sufletească. Modul în care dăm şi primim cadourie e o artă.                                                                                        
        Prezentarea în platforma prezi a avut un extraordinar succes la public, copiii citind mesajele și argumentându-le, spre exemplu, cum toată lumea ajunge în situaţia de a oferi sau de a primi un cadou, câteva sfaturi în acest domeniu – Cui oferim? Când? Ce? Cum? – sunt întotdeauna binevenite. Cui oferim daruri Ca reguli generale, a oferi un cadou profesorului la care copilul este ameninţat cu o corigenţă sau medicului pentru un certificat de concediu la care nu ai dreptul, nu-s semne de politeţe, dimpotrivă. La fel, un dar pentru o cunoştinţă venită din străinătate, cu o situaţie materială mai bună ca a noastră, deoarece o vom obliga să-şi bată capul, cu ce să ne aducă sau să ne trimită cu proximă ocazie. De asemenea, copiilor nu le oferim în fiecare zi un cadou, pentru că pretenţiile lor nu se vor termina niciodată şi îi vor deveni egoişti şi răsfăţaţi. Există şi excepţii. Între prieteni, în familie şi între îndrăgostiţi se pot face cadouri oricând, chiar şi fără a exista o zi festivă. Un dar ar trebui să ne placă nouă în primul rând, și un cadou trebuie gândit, cumpărat, ambalat, oferit. Trebuie să fie frumos, util şi să provoace o plăcere celui care îl primeşte. Ar trebui să oferim obiecte care ne plac şi nu ne îndurăm să le cumpărăm pentru noi. Pentru că tocmai aceste eforturi, şi nu preţul, dau valoare unui cadou. Iar preţul se şterge întotdeauna sau se înlătură, excepţie făcând discurile şi cărţile care nu se ating în acest fel, prin ştersături sau dezlipiri.                                                                                    
       În cadrul trainingului, copiii și-au format deprinderi de a a-i respecta pe cei din jur, au argumentat necesitatea respectării normelor din sfera valorilor umane şi au putut distinge calitățile unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat.  Marea provocare a acestei activități a fost proba dramatizărilor! Ca niște adevărați artiști au înscenat situații hăioase de a oferi daruri. Toți participanții s-au implicat activ și și-au manifestat interesul și totodată curiozitatea față de etica bunelor maniere în societatea civilizată. Copiii au fost ageri, isteți și au uimit prin răspunsurile lor ingenioase și pline de conținut. A fost o activitate neobișnuită, care sperăm că se va încununa cu mari succese și va fi utilă în viața de zi cu zi a participanților.

miercuri, 22 martie 2017

Lucreția Bârlădeanu la Filiala „Transilvania”

Ludmila CAPIȚA,  bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”
       
Motto: Trecutul, ca și pământul,  își cere jertfa ce o merită. (din volumul „Tunica portocalie”)


Lectura constituie una din cele mai benefice activități pe care omul le poate desfăşura, atât spre binele său, cât și a celor ce-l înconjoară, cu condiția să însumeze informații de calitate. Prin intermediul lecturii iți poti crea un alt punct de vedere despre viață, cu siguranță îți îmbogățești cunoştinţele ceea ce te ajută să fii o persoană mai optimistă și cu mai multă imaginație.

O carte propusă spre lectură în cadrul Programului „Chişinăul citeşte” este volumul scriitoarei Lucreţia Bârlădeanu „Tunica portocalie”, aceasta fiind un prilej pentru o întâlnire deosebită, ce a avut loc recent la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”. Liceenii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au avut ocazia să stea față-n față cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu și poeta Călina Trifan. Întâlnirea a fost benefică, atât pentru elevi și profesori, cât și pentru cei doi scriitori prezenți în sală. A dat start activității dna Parascovia Onciu, a vorbit despre Programul „Chișinăul citește”, fiind la cea de-a XIV-a ediție, despre cărțile propuse spre lecturare.

Moderatoarea dna Alexandra Tănase a vorbit despre tematica și motivele expuse în cele 21 de povestiri a volumului „Tunica portocalie”. Detalii care au atras atenția: Sunt eroii creionați bine, Probleme eterne ce pot fi citite mereu, Finalul aforistic „El avea nevoie de mai mult timp”, „Trecutul ca și pământul își cere jertfa”, „vectorul european nu este salvarea”, „Un spaţiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual”.                                                                                                            
Apoi câțiva elevi din clasa a XII-a au prezentat volumul „Tunica Portocalie”. Este o culegere ce cuprinde 21 de povestiri. Cartea oferă șansa de a pătrunde tainele lumii în care trăim, prezentând spre analiză felii de viață reală prin iluzia scriitoricească propusă. Viața, Iubirea, Suferința, Durerea, ca parte a vieții noastre – tematică deja existentă.       
                                                                                                                                  
Cartea „Tunica potocalie” este o culegere de povestiri, reprezentând proza scurtă, cam uitată în ultima perioadă în literatura contemporană. Vladimir Beşleagă a remarcat că Lucreția Bârlădeanu a reabilitat genul de proză scurtă, spunând într-un volum mic sunt redate multe lucruri interesante. Pentru viaţa actuală, cu un ritm intens de trai, acest gen literar e foarte binevenit, foarte convenabil. Subiectele şi personajele povestirilor sunt foarte variate, în ele se conturează probleme ce frământă omenirea de mult timp. Liceenii au carecterizat căteva povestiri: Lecția de literatură, Cioara, Păpușa, Un decor de rendes-vous, unde autoarea a intervenit cu remarci și completări la ele. Şi titlul cărţii a fost în vizorul participanţilor, prin semnificaţia lui. Autoarea, spunând, că titlul volumului „Tunica Portocalie” nu este ales întâmplător. Portocaliul este o culoare vibrantă, exuberantă, iar tunica – un element de vestimentație, o haină ușoară, care seamănă cu o pasăre, este purtată de călugării tibetieni, are semnificație de sacralitate, un simbol al graţiei și libertății. Mai este considerată şi haina creativității, cea care vine de la soare și spre soare urcă, care se topește, pentru ca autorul s-o recupereze din nou și s-o aducă cititorilor. „Un scriitor lasă întotdeauna și cititorului său posibilitatea de a se regăsi în simboluri și de a le interpreta”.   
                                                         
Liceeana Mariana Postolachi a prezentat  povestirea „Gurmandul”, arătând convingător că cât de rafinate sunt bucatele franceze.   Poeta Călina Trifan, prietena dnei Lucreția Bârlădeanu a vorbit despre lectură, că este cea mai salutabilă dependență. Nu există o întâlnire mai frumoasă decăt cu o carte. Lucreția Bârlădeanu se bucură de simpatia colegilor, talentul ei este un dar, iar „Tunica portocalie” este jalonul maturităţii sale. Autoarea ne direcționează spre zone mai luminoase. Această lectură publică ne intrigă și are succes.                                             

Apoi a urmat un dialog constructiv între liceeni și scriitoare, unde au răsunat întrebări de tipul: Mădalina Nederița „Cât timp v-a luat să creați cartea? – răspuns: cartea  a fost scrisă în vre-o 2 ani, ţinind cont de sfatul lui Andrei Strîmbeanu.... „Dacă vrei să scrii bine să faci biografie, doar atunci poți zice tare și razbate în domeniul nostru. Fiecare autor se scrie în cărți. Există durere în cartea dată, dar există și lumină, care te poate arunca mai depatre de aceste incomodităţi… 

Cristina Şendrea: Ce ce anume acest titlu? – răspuns: Portocaliul este culoarea pură, care lasă să se vadă transparența. Haina creativității, urcă spre soare…            
                                                                  
În finalul activităţii s-au dedus concluziile: Cartea are un limbaj accesibil, Atinge prin sentimente paterne, Să ținem minte de unde ne tragem... Să apreciem părinții, Că un spațiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual…        
                                                                                            

A fost o activitate interesantă și emoționantă, plină de curiozitate şi conţinut, care îndeamnă pe toţi iubitorii de literatură să fie citită.