luni, 13 noiembrie 2017

Rolul echipei prin prisma științei: Stolul de păsări

Gândirea colectivă poate fi comparată cu păsările aflate în zbor. Cunoaștem că stolul de păsări este în forma literei „V”. Această formă permite comunicarea între păsări, ajutorul reciproc în caz de impedimente, ajută păsările să-și conserve energia - conform estimărilor, păsările care zboară în spatele altor păsări în cadrul formaţiei consumă cu 10% – 14% mai puţină energie decât cele care zboară în faţă. Zborul sincronizat reflectă înțelegerea rolului fiecărei păsări în stol pentru a ajunge la destinație. Este un exemplu de management reușit direcționat spre rezultate, unde obiectivele sunt clar definite și detaliate.
În constituirea grupului de lucru sau a echipei trebuie să se țină cont de personalul implicat. Recunoaștem că este complicat, dar finalitatea sau produsul are o conotație majoră. De aceea se recomandă  să se aibă mai multă încredere în oamenii care recunosc obstacolele și care propun soluții sau un plan pentru rezolvare erorilor, să se aprecieze eforturile celor care au contribuit. Inerent și implicit fiecare dorește să aibă un statut ierarhic în instituția sa, dar identitatea socială depinde de trei componente independente: dominare, liderism și independență.  Comun pentru toți este identificarea socială - apartenența la o comunitate, echipă.
Oamenii sunt veriga prioritară în sinergia instituțională. Ei trebuie considerați ca valoare, ca active intangibile, și nu ca resurse și costuri. Ei sunt cei care determină valoarea.

Consemnare: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

joi, 9 noiembrie 2017

CONFERINȚA ANUALĂ ABRM: TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILE
CONFERINȚA ANUALĂ ABRM

TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILE

10 noiembrie, 2017

Sala  Polivalentă,
Corp Administrativ,  
Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
str. Pușkin 38, mun. Bălți,

10:00 – 10:30
Deschiderea oficială. Mesaje de salut
-          Ion GAGIM, dr. habilitat, prof. universitar, Rector  al USARB
-          Mariana HARJEVSCHI, președinte ABRM
-          Evan Tracz, director Programul Novateca/IREX Moldova
-          Elena HARCONIȚA, director, BȘ USARB

10:30 – 10:45
PAUZĂ
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”
                                                   Sala de lectură Științe Filologice, etaj 2

10:45 – 11:00
Fii implicat! pentru a susține inovația în biblioteci

Gabriela BULDUMA, ABRM

11:00 – 11.15
Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova

Elena HARCONIŢA, ABRM

11:15 – 11.30
Împreună pentru comunitate – platforma de dezvoltare a gândirii proiective

Elena PINTILEI, ABRM

11:30– 11.45
Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor
                                                            Rodica SOBIESKI –CAMERZAN, ABRM 

11:45– 12.00
Bibliotecile promovează cetățenia activă !

dr. Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

12.00 – 12:15
Servicii Informaționale Moderne  pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor

Liubovi  KARNAEVA, ABRM

12:15 – 12:45
Gala tinerilor bibliotecari ai Academiei de vară, ed. 2017   


12:45 – 13:45
Cafea


                         

Cursul de formare profesională „Tendinţe actuale în activitatea instituţiilor infodocumentare” (75 de ore) pentru bibliotecii din scoli, colegii și școli profesionale

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 4-9 decembrie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea instituţiilor infodocumentare (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
Cursul este destinat pentru bibliotecii din scoli, colegii și școli profesionale.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 10-30 noiembrie 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.                Copia buletinului de identitate
2.                Copia diplomei
3.                Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)


Oportunități de formare profesională: cursul Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 10-22 noiembrie 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.                Copia buletinului de identitate
2.                Copia diplomei
3.                Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

miercuri, 8 noiembrie 2017

Библиотека – территория толерантности и межнационального сотрудничества

Виктория КОВАЛЕНКО,
заведующая читальным залом
филиала Л. Украинка
Abstract: В статье идёт речь о взаимодействии культур в многополярном мире, о роли библиотеки в сохранении и развитии культурной и языковой самобытности украинского народа, проживающего на территории Молдовы, о работе, направленной на сохранение, пропаганду и развитие украинского языка, культуры и традиций, о взаимодействии с представителями других национальностей и формировании толерантного отношения.

Keywords: взаимопроникновение и взаимообогащение культур, межнациональное сотрудничество, культурное и языковое разнообразие, толерантность в деятельности библиотеки, сближение наций.

В мире сегодня насчитывается более 6 тысяч различных сообществ и языков.  Международная миграция с каждым годом увеличивается. В той или иной степени любая страна представляет собой мультикультурное сообщество, состоящее из этнических, религиозных, языковых и расовых групп, каждую из которых объединяют свое собственное наследие, культура, ценности и образ жизни.

Молдова - многонациональное государство, на территории которого постоянно идёт процесс  взаимопроникновения и взаимообогащения культур разных народов. Именно понимание культуры и традиций другой национальной группы — источник конструктивного цивилизованного межнационального сотрудничества. Чтобы лучше понимать суть проблемы межнациональных контактов исследователи разработали кодекс этики, способствующий коммуникации различных культур. 

Его пункты гласят:

  1. Относись к чужой культуре с тем же уважением, с каким относишься к    собственной.
  2. Не суди о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей.
  3. Никогда не исходи из превосходства своей религии над чужой.
  4. Общаясь с представителями другой религии, пытайся ее понимать и уважать.
  5. Стремись понять обычаи приготовления и принятия пищи других народов, сложившиеся под влиянием их специфических потребностей и ресурсов.
  6. Уважай способы одеваться, принятые в других культурах.
  7. Не демонстрируй отвращения к непривычным запахам, если те могут восприниматься как приятные людьми других культур.
  8. Помни, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет что предложить миру.
  9. Всегда помни, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одной этнической группы над другой.

Учитывая все пункты кодекса, с целью улучшения общественно-политического и национального климата, сплочения наций бюро межэтнических отношений Молдовы ежегодно проводит фестивали народностей и этносов. Республиканский Этнокультурный фестиваль, согласно соответствующему постановлению правительства, проводится  ежегодно в третье воскресенье сентября. Его работа направлена на гармонизацию межэтнических отношений и сохранение культуры, традиций и обычаев всех этносов, проживающих в Республике Молдова. Украинская библиотека им. Леси Украинки так же принимает участие в  Этнокультурном фестивале. Работники библиотеки знакомят всех с особенностями книжного фонда библиотеки, с новыми услугами, представляют новую литературу. По приглашению руководителей украинской диаспоры в Молдове фестиваль  посещают гости из Украины. Национальные костюмы гостей и участников фестиваля  придают колорит украинскому подворью. Украинцы щедро демонстрируют свои национальные обычаи и традиции, угощают блюдами национальной украинской кухни, исполняют народные украинские песни.
Библиотеки как социальные институты не могут не реагировать на процессы, происходящие в современном мире. В своей деятельности они должны отражать, поддерживать и поощрять культурное и языковое разнообразие на всех уровнях. Украинская библиотека им. Леси Украинки являет собой яркий пример маленького центра межнационального сотрудничества. Книжный фонд библиотеки, состоит из литературы на трёх языках: украинском, румынском и русском. Несмотря на то, что библиотекари постоянно ведут активную работу по сохранению, пропаганде и развитию украинского языка, культуры и традиций украинского народа,  в библиотеке уделяется  внимание представителям любой национальности. За годы существования библиотеки её друзьями становились гости из Германии, Америки, Израиля, Австрии, Турции, Белоруссии и других государств. Для студентов  из Америки, неоднократно  посещавших библиотеку  с  дружеским визитом,  мы  проводили экскурсии: знакомили с работой библиотеки, с её фондом, рассказывали о взаимодействии с украинскими общественными организациями  Молдовы.
Так, например, 26 июля 2016 года библиотека очередной раз принимала гостей из Соединённых Штатов Америки. На Родине группа студентов изучала русский и украинский языки с целью дальнейшего использования этих знаний в работе. В Молдове они знакомились с культурой и историей, посетили наиболее интересные места нашего края. В библиотеке для них была организована встреча с первой заведующей Заимовой Л., проведена экскурсия по залам. Мы рассказали гостям об истории создания библиотеки, показали альбом с фотографиями, отвечали на их вопросы и задавали свои. В тёплой дружеской обстановке проходила беседа на украинском языке. Для студентов это была не только языковая практика, но и возможность познакомиться с культурой украинцев в нашей республике.
Студентам из Германии и Австрии, изучающим русский и украинский языки, помогали с подбором необходимой литературы, организовывали индивидуальные встречи с украинскими писателями Молдовы. Семья из Турции несколько лет, до момента потери кормильца и  установления опеки, оказывала помощь нашим читателям - детям-сиротам в виде одежды, книг и игрушек.  Сотрудниками библиотеки был налажен контакт и оказана информационная помощь нашим бывшим соотечественникам, а ныне гражданам Израиля. По их запросам велась переписка, высылались необходимые сведения из различных литературных источников.

На все проводимые мероприятия мы приглашаем людей, независимо от национальности, вероисповедания, политических убеждений, стараемся поддерживать и сохранять сложившийся  благоприятный микроклимат во взаимоотношениях сотрудников и читателей. Мы предоставляем  возможность читателям высказывать своё мнение по любым актуальным вопросам, связанным с национальным самосознанием, стремимся не допускать проявления нетерпимости или агрессии. В библиотеке созданы благоприятные условия для реализации социальных и этнокультурных потребностей.

Национальные отношения находят своё выражение и во взаимодействии с нашими коллегами из еврейской библиотеки им. И.Мангера, болгарской библиотеки им. Х. Ботева, русской библиотеки им. М. Ломоносова и гагаузской библиотеки им. М. Чакир. Мы не раз были приглашены к ним на различные мероприятия национального характера, на Дни открытых дверей. Наши музыкальные коллективы - частые гости центральной библиотеки им. Б.П. Хашдеу и библиотеки им. М. Ломоносова.


Мы считаем, что отношения между людьми разных национальностей могут и должны строиться на принципах  толерантности. А понятие толерантности в деятельности библиотеки, включает в себя не только межнациональные отношения, но и социально-экономические, межпоколенческие, политические и многие другие. В библиотеке наработан богатый опыт проведения мероприятий по воспитанию толерантности. Быть толерантным – значит уважать других, невзирая  на различия. Это значит быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. Ведь все  мы разные, все мы равные!

vineri, 3 noiembrie 2017

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОМАНА МИЛАНЫ ГИЛИЧЕНСКИ «ПОСЛЕОТТЕПЕЛЬ»

Татьяна Искимжи,
 Библиотека им. И. Мангера

           

Презентация книги  «Послеоттепель»  прошла  в Библиотеке им. И. Мангера 1 ноября. Наверное, имя Миланы Гиличенски знакомо нашим соотечественникам. Во всяком случае  жителям г. Оргеева – наверняка потому, что родилась она  17 июня 1961 года  в Оргееве и все ее детство прошло в этом небольшом городке – местечке.
            В 1984 году Милана Гиличенски окончила Кишиневский мединститут, после чего работала в Молдове терапевтом. В 1992 году переехала с семьей в Германию, и в настоящее время  живет и практикует  в г. Штуттгарте. Врач по специальности, она служит своей профессии по велению совести, а на вопрос «Почему она начала писать?»  Милана Гиличенски ответила :  «Начала писать, потому, что почувствовала такую потребность. Остро. В позвоночнике. «Послеоттепель» — моя первая книга. Писала её 3 года, 2 года переписывала. В 2016-м году послала её на конкурс международной гильдии писателей и получила «золотого лауреата».   
            Презентации книги предшествовал показ небольшого видео фильма о романе, из которого стало понятно, что сюжет разыгрывается в исторический период с середины тридцатых до середины семидесятых годов прошедшего столетия. Главное место действия  молдавская провинция, небольшой городок, живописно расположенный у подножия гигантского утёса на берегу быстрой и шумной реки. Как отметила автор  книги – все герои вымышленные, так же как и события книги. Вместе с тем, роман является попыткой рассуждения и размышления над теми реальными историческими событиями, которые происходили в период 30-х – 70-х годов ХХ столетия в маленьком молдавском местечке.
             Книга «Послеоттепель» это роман-полифония, состоящий из трёх частей, каждая из которых посвящена одному из трёх главных героев. Здесь каждый герой исполняет «свою» партию, не похожую на остальные, но прямо с ними взаимосвязанную. Для завершённости композиции необходимы все три голоса, иначе теряются смысл и логика задуманного.
            Иван Иванович, главный герой первой части  интеллектуал, затерявшийся в реалиях своего времени, отчаявшийся понять происходящее с помощью логики и здравого смысла, решает посвятить жизнь философии, книгам и музыке. В начале 60-х годов его переводят на работу в Молдавию, а отказаться от перевода по работе, особенно если сформулирован он как партийное задание, немыслимо. Приходится начинать всё сначала в незнакомом и диковатом краю.
            Михаил, герой второй части, молодой талантливый конструкор, человек, уверенный в себе, своих друзьях, своих близких, прекрасно вписывающийся в «общий поток» и вполне комфортно там себя чувствующий, нечаянно становится свидетелем грубого оскорбления в свой адрес. «Сказанное» не предназначено для его ушей, о присутствии Михаила никто не догадывается. Не сумев должным образом отреагировать, он попросту убегает с места происшествия, убегает тем самым и от себя, сбиваясь с проторенного пути. Ему очевидно теперь, что окружающие относятся к нему совсем не так, как это казалось до сих пор. Он заблудился, потерял себя, потерял мир, до сих пор знакомый и понятный. Очнувшись от потрясений,
Михаил начинает поиск сызнова.
            Людочка, главная героиня третьей части, уже с раннего детства знает, что такое оскорбления и насмешки окружающих. Увы, и в собственном доме не получается найти надёжного прибежища: любящие её родители не находят между собой общего языка. Хронический конфликт разделяет двух единственно близких и любимых ею людей. Приходится искать гармонию и ясность в посторонних вещах и явлениях. Именно в поиске удаётся ей закалить себя и окрепнуть.
            Основа сюжета переплетение судеб главных героев, их встречи, беседы, линия жизни, напоминающая спираль, на витках которой повторяются если не события, то времена в их чередовании, когда на смену цветению деревьев и мягкому весеннему теплу приходит летний зной, его сменяет золотисто-багряная меланхолия осени и в назначенное время вновь грядут зимние холода…
            На презентации Милана Гиличенски, прочитав отрывки из романа,  размышления героев,  смогла сохранить в тайне интригу, так и не  раскрыв содержания книги, оставив это сделать своим будущим читателям. Не будем делать этого и мы. Просто приглашаем  желающих прочитать роман Миланы Гиличенски «Послеоттепель», который есть в фонде Библиотеки им. И. Мангера.
            Участники презентации задавали автору много вопросов, на которые Милана с удовольствием отвечала. Присутствующим она подарила свои книги с автографом. Кстати, автор подарила библиотеке еще один  совсем «свеженький» сборник рассказов под названием «Французские новеллы», изданный в 2017 году.
            В настоящее время Милана Гиличенски работает нац циклом очерков по истории евреев Бессарабии,  одновременно она пишит новый роман, который, надеемся, также будет представлен в Библиотеке им. И. Мангера.


marți, 31 octombrie 2017

Căsuța cu povești

Lilia Canțîr, bibliotecar principal, Biblioteca ”Ștefan cel Mare”

„Suflă vântul când e toamnă
                               Ploaia bate în ferești
                                                                  Amintirile ne duc
                                                                                          La căsuța cu povești.”

Probabil, că nu este copil care să nu adore poveștile. Lumea fantastică a poveștilor a fost și sunt pentru copii  momente de relaxare, de a descoperi ceva necunoscut  sau  chiar deja descoperit . Cuprinși  de o nemărginită mulțumire, ei se topesc  într-o imensă revelație. Fie  vorba de o poveste de noapte bună, fie o poveste de iubire, de Crăciun, cu Zâne, prințese și împărați, cu animale năzdrăvane și fenomene supranaturale, adevărate sau fantastice, copii le așteaptă cu sufletul la gură distrându-se la maximum.

Copii din clasa 1-b a Școlii - Grădinițe nr.152 „Pas cu Pas” au învățat pe parcursul celor două luni de studiu secretele unei  povești bine spuse, cu păstrarea ordinii evenimentelor și logica lor, pentru a le stimula creativitatea, inteligența și spiritul inventiv, ca mai apoi,  la rândul lor, să povestească și chiar să poată scrie și ei povești.

În ospeție la acești minunați copii au fost părinți și bunici, eroi din povești…  Poveștile amuzante cu întâmplări nemaipomenite, pe care le-au ascultat, au avut un impact major și benefic asupra educației lor, i-au stimulat  pe elevi  să gândească liber și să se descurce bine în viața de zi cu zi. Educația prin intermediul poveștilor este unul din cele mai eficiente moduri  de a le oferi copiilor învățămintele necesare pentru o educație bună, pentru  a-i ajuta să crească armonios,  dezvoltându-le imaginația și  creativitatea.

Atrași de poveștile  pline de mister au călătorit în lumea fantasticului, iar din cele cu tâlc au primit răspunsuri la multe întrebări din care vor trage mai ușor foloase și învățăminte,  și ale căror  înțelepciuni îi ajută să crească într-un mod bine echilibrat și frumos.

Activitatea dedicată poveștilor s-a desfășurat în incinta Bibliotecii „Ștefan cel Mare”. Foarte important a fost, că părinții acestor minunați copii le-au fost alături, savurând  și ei din farmecul poveștilor , ba chiar, la un moment dat, surprinzându-i foarte emoționați și mai atenți decât copii lor.

Copii s-au deghizat în costume ale eroilor îndrăgiți din poveștile lor preferate, ducând spectatorii în lumea fantastică a basmelor. Rolurile, atât de bine interpretate prin dorința de a transmite mesajul poveștilor, au surprins plăcut părinții, dascălii, bibliotecarii și, nu în ultimul rând, pe ei înșiși.


Cântecele și dansurile nu a lipsit din spectacolul oferit de copii. Jocul de-a teatru îi ajută pe copii să-și descopere capacitățile, să-și dezvolte imaginația și intelectul. Talentul și plăcerea se citeau pe fețele lor vesele și neastâmpărate. Spre finalul spectacolului copii au avut surpriza de a o reîntâlni pe scriitoarea mult îndrăgită de ei Maria Tomița–Corini, salutând-o cu aplauze de bucurie, care, la rândul ei, i-a încântat cu poveștile lui Ion Creangă, dar scrise de ea în versuri.

Spectacolul s-a încheiat cu vocea tremurândă a unui iepuraș fericit:
„Dar s-a sfârșit serbarea noastră!
Suntem foarte mulțumiți
Că-n această zi frumoasă
A-ți venit să ne priviți.”

În aplauzele tuturor spectatorilor copii au interpretat cântecul „În lumea basmelor”.