sâmbătă, 8 octombrie 2011

MAGNA CUM LAUDE, BIBLIOTECA "TÂRGU-MUREŞ"


Elena VULPE, director al Filialei "O. Ghibu"

De 15 ani pe harta Chişinăului, amplasată în centrul sectorului Râşcani, activează Biblioteca Târgu-Mureş, predestinată prin cărţi şi lecturi a înfăptui cea “mai frumoasa şi mai de folos zăbavă” cu impact deosebit asupra comunităţii, sensibilizând utilizatorii prin valorile sale informative şi formative. Având o valoare incontestabilă şi un impact deosebit nu doar asupra comunităţii în care activează, ci şi în întregul spaţiu al spiritualităţii noastre naţionale, Biblioteca Târgu-Mureş s-a impus ca o instituţie dinamică, viabilă ce a desemnat noi roluri şi viziuni moderne în activitatea de bibliotecă, a lansat idei, proiecte, servicii, programe, creând o largă audienţă culturală prin gama variată de manifestări de rezonanţă naţională şi internaţională pe care le-a organizat de-a lungul anilor. Dezvoltând practici şi experienţe din alte ţări, a întrodus în premieră Conceptul accesului liber la raft, implimentat cu succes mai apoi în multe biblioteci, transformând-o astfel într-o instituţie deschisă, cu o accesibilitate mai largă a informaţiei spre public. A practicat noi forme biblioteconomice, contribuind prin studii şi investigaţii la dezvoltarea aspectului ştiinţific al Filialei, descriind noi file ale bibliografiei locale prin promovarea personalităţilor chişinăuiene, târgumureşene. Asumându-şi preponderent misiunea informativă şi formativă a chişinăuienilor din sectorul Râşcani, Biblioteca Târgu-Mureş a contribuit la schimbarea la faţă a acestei zone a capitalei, fiind nu doar o instituţie de educaţie şi cultură, ci un punct strategic de promovare a identităţii noastre tocmai prin numele-i ce-l poartă - de străveche vatră românească, semnificând credinţa în idealul naţional şi dorul nemărginit al dragostei de neam şi tară. Edificiul spiritualizat al Bibliotecii atribuie alte conotaţii Bulevardului Moscovei. Lăcaşul cărţii ne face să uităm de simbolurile unor timpuri de pomină, împrăştiind lumina spirituală, care înnobilează paşii cititorilor porniţi să escaladeze tărâmul lecturilor. Anturajul exteror nu diminuează elanul bibliotecarilor şi al iubitorilor de cuvânt. Fervoarea activităţilor organizate în bibliotecă atrage oameni de cultură, personalităţi, intelectuali, oameni simpli, elevi, studenţi care se adună aici, pentru a construi împreună istoria şi a da contur unui viitor propulsat de cultură şi idealuri naţionale.

Biblioteca ce-şi are obârşia dintr-un Târg aureolat de nimbul istoriei şi zămislită precum o apă vie din adâncurile nestăvelite a unui râu năvalnic ne purifică memoria istorică şi ne statorniceşte la izvoarele pline de glorie şi înţelepciune ale neamului, straţificate în ziduri de cuvinte şi cetăţi de carte. O bibliotecă care şi-a inţeles exact menirea - cea de a fi un centru informaţonal, cultural şi educaţional, care să contribuie la prosperarea neamului, construind poduri de spiritualitate şi comuniune de spirit cu valorile naţionale şi universale. Marcată de procesul de renaştere, de împlinirea unui crez naţional şi profesional, biblioteca a trecut cu brio toate intemperiile perioadei de tranziţie, ajungând a fi o instituţie de succes, flexibilă şi modernă, disponibilă şi eficientă comunităţii sectorului Râşcani, o forţă şi un model cultural în infrastructura Chişinăului, care contribuie la ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie, sporind capitalul intelectual, amplificând trăirile şi modul de viaţă al cetăţenilor urbei. Receptivă la schimbări şi reforme, edificatoare şi inovativă, mereu altruistă, Biblioteca Târgu-Mureş, reprezintă cartea de vizită, blazonul de nobleţe al unui cartier supercomercializat. Este de admirat capacitatea ei de a-şi sincroniza mesajul funcţional propriu cu celelalte instituţii cultural-educative din sector, cu Pretura, cu decidenţii, cu ONG-uri, cu personalităţile marcante, cu utilizatorii, acţionând sistematic pentru a realiza integrarea activităţii sale printre aceste instituţii, pentru a fi prezentă, utilă şi necesară intregii comunităţi, în serviciul căreia se află. Fiind un important centru cultural, de informare şi cunoaştere, biblioteca se afirmă şi ca un spaţiu social, ca unul din puţinele locuri de întâlniri publice, non-comerciale care există în comunitatea locală. În arealul Răşcanilor, cu ambundenţă în magazine şi reţele de consum, Biblioteca Tărgu-Mureş este ca o bejuterie aleasă, ca un altar divin, un loc dumnezeiesc unde-ţi alini sufletul şi te simţi copleşit de imagini celeste ca într-un paradis. E atăta splendoare, frumuseţe, şarm, acurateţe, devotament pentru cărţi şi cititori, unde fiecare expoziţie parcă te îmbie să-i pătrunzi mesajul, unde orice carte este la locul cel mai potrivit, evidenţiind virtuţile ei ca element fundamental în transferul de informaţie. Aici se vede toată truda plină de entuziasm a echipei de bibliotecari, adevăraţi profesionişti, care-şi promovează misiunea, viziunea, programele, proiectele, sporind astfel rolurile şi funcţiile instituţiei cărţii, impactul ei asupra celor dornici de informaţie şi cunoştinţe. Iscusinţa şi abilitatea ei de a-şi pune în valoare imaginea, personalitatea, individualitatea, opţiunile, specificul ei inconfundabil o deosebeşte de alte Filiale ale BM “B.P.Hasdeu”.

O Biblotecă de vis, ce-ţi creează o stare de graţie şi de împlinire, o dulce captivitate care, odată păşindu-i pragul, te ghidează pe treptele ascensiunii. Este cu adevărat un Castel al Cărţii, în care totul sclipeşte, te îmbie, te ademeneşte, te surprinde. Incepând cu aspectul ambiental, cu magia culorilor, care radiază cu toate nuanţele curcubeului, precum a frescă murală plăzmuită de un iscusit meşter, cărţile, colecţiile şi documentele pe diverse suporturi te fascinează prin plasamentul vizual deschis, prin calitatea unui sistem informaţional propriu, performant şi acesibil. Nu poţi trece indiferent pe lângă acest patrimoniu, care justifică statutul de sanctuar al spiritului. Chiar şi cel mai neiniţiat cititor este provocat de bogăţia spirituală adunată în acest tezaur al bibliotecii, care depozitează însemnele civilizaţiei, adevărate mărturii de memorie. Oficiul pentru copii este o adevărată Catedrală a sufletului, un colţişor de rai în lumea feerică şi inocentă a copilăriei, care te provoacă spre a-i descoperi meandrele şi tainele cunoaşterii. Amenajat cu mult har şi gust estetic, dar mai ales, cu dragoste şi responsabilitate pentru cititorul de măîne această instituţie cultivă utilizatorilor ei pasiunea pentru lectură, testează preferinţele de informare, organizează şi diversifică activităţile de animaţie culturală. Biblioteca nu este doar un serviciu, este un puternic centru de informare şi dezvoltare a comunităţii, care modelează conştiinţa fermă şi mentalitatea sănătoasă a celor care, pentru a ajunge la Ithaka sinelui, pornesc - adevăraţi Ulise - pe drumul cunoaşterii, aureolat de lumina cărţilor. Cine poate defini rostul, filosofia, raţiunea de a fi a acestei instituţii menite să călăuzească şuvoiul de cititori, printr-un impact miraculos şi edificator, spre o perpetuă propăşire. Sunt sigură că, într-un viitor nu prea îndepărtat, când Biblotecile vor trăi miracolul “schimbării la faţă” prin metamorfoză interioară şi mutaţii din exterior, fenomenul va persevera, doar bazându-se pe experienţe şi tradiţii viabile. În căutarea unui model, care ar înnobila Galaxia Gutenberg, obiectivul atenţiei noastre s-ar opri în spaţiul fascinant al Bibliotecii Tărgu- Mureş, care întruneşte toate criteriile necesare, pentru a se plasa în vărful piramidei. Azi, în era cunoaşterii, instituţia cărţii, parcurgând o nouă etapă evolutivă, este zguduită din temeliile ei identitare spre a-şi defini alte responsabilităţi, alte modalităţi de transfer a informaţiilor. Echipa de profesionişti, ghidaţi de entusiasmul C. Şatravca, reflectă în fapt la procesul de devenire al bibliotecii, conştientizând că destinul ei depinde de capacitatea de adaptare la noile tehnologii, de furnizare a noilor servicii şi de atragere a noilor utilizatori pentru ca orice cetăţean al urbei să obţină prompt şi rapid informaţia necesară în orice moment şi în orice loc. Noile servicii virtuale oferite de bibliotecă demonstrează capacitatea ei de adaptare la noile tehnologii.

Focarul care adună şi emană raze de energie şi entuziasm îşi are sălaşul în inima şi sufletul acestei instituţii-- directoarea Claudia Şatravca, neobosită profesionistă, care-şi dăruieşte experienţa şi măiestria colegilor mai tineri, cristalizând armonia în spaţiul benefic al cărţii. Omul Cărţii şi al Bibliotecii, care sunt pentru ea un moduss vivendi de a fi, de care şi-a legat visurile, idealurile, destinul, însuşi viaţa, cea care s-a zidit la propriu şi la figurat în Templul ei prin pasiune, sacrificiu, devotament, dragoste şi fidelitate. La ceas aniversar, dragă colegă, îţi dorim acelaşi spirit dezinvolt şi inventiv, marcat de ispita de a deveni, de a exista în extenso, fiind mereu în cautarea sinelui originar, prin a accentua misiunea bibliotecii şi a o concentra în strategii, obiective, programe şi proiecte de viitor.