joi, 20 aprilie 2017

Cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

În perioada 15-20 mai 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 25 aprilie -10 mai 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.                Copia buletinului de identitate
2.                Copia diplomei

3.                Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

joi, 13 aprilie 2017

Drumul libertăţii pornit de la Chişinău

Angela OLĂRESCU,
Șef, Filiala „Hristo Botev”

       12 aprilie 2017 este o zi importantă în istoria Bulgariei -  140 de ani de la epopeea istorică, care s-a soldat cu eliberarea patriei lor.
      140 de ani în urmă, în 1877, împăratul rus Alexandru al II-lea în fața Catedralei din Chișinău a declarat războiul Imperiului Otoman. În Manifestul său el a menţionat, că Imperiul Rus este deranjat de acţiunile Porții otomane (legate de prăbuşirea sângeroasă a revoltei bulgarilor din aprilie 1876) și din această cauză Petersburgul începe războiul cu cotropitorii turci. Războiul ruso-turc din 1877-1878 s-a soldat cu eliberarea Bulgariei și a avut un impact important în rândul bulgarilor din Basarabia mai ales pentru cei din Chișinău. Anume capitala noastră orașul Chișinău a fost locul, unde s-au format detașamente de voluntari bulgari și de aici ei sau pornit la Balcani ca să lupte pentru patria sa istorică.
      Cu prilejul acestui eveniment marcant la Biblioteca „Hristo Botev” s-au desfăşurat masa rotundă Legăturile cultural-istorice dintre Bulgaria și diaspora bulgară din Basarabia unde au participat reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” din Bulgaria (ce se ocupă cu reconstruirea luptelor istorice a poporului bulgar), Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Moldova, Grupul Etnologia bulgarilor a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, conducerea Comunităţii Bulgare din RM şi a Comunităţii bulgarilor din Chişinău.
      Reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” au vizitat biblioteca noastră pentru prima dată și cu acest prilej au fost prezentate succesele, serviciile, parteneriatele bibliotecii pe parcursul a celor 25 de ani.
     Masa rotundă a fost moderată de preşedintele Comunităţii Bulgare din Moldova, dl Fiodor Sabii. Reprezentanţii au vorbit despre semnificaţia zilei de 12 aprilie, au menţionat necesitatea popularizării acestei zi istorice în rândul tinerei generații, dar și a publicului cititor. Au fost expuse exemple de petrecerea acestei zi în Bulgaria, au fost donate cărți (literatură artistică, științifică, calendare, hărți) cu tematica patriotică istorică de Societatea Naţională „Tradiţia”.

     

miercuri, 12 aprilie 2017

Proverbul - tezaur inestimabil al poporului român

Angela Zelinschi: Dle Dumitru Păsat, punctul de pornire al lui Lucian Blaga spre proverbul popular românesc l-a constituit cartea lui Anton Pann Povestea vorbei, Blaga lansându-se într-una dintre cele mai călduroase aprecieri făcute vreodată la adresa vreunei lucrări, numindu-l pe autor „Anton Pann cel isteţ ca un proverb” în articolul Studiul proverbului...
Dumitru Păsat: Apărut la 1925, unde continua că Anton Pann a avut „fericita inspiraţie de a aduna proverbele noastre şi de a le grupa după subiect. Pentru fiecare mănunchi a dat şi câte o poveste a vorbei, drept tâlc al proverbelor înmănuncheate. Isteţimea cu care a legat, în buchete cu expresii multicolore proverbele – şi exegeza naivă ce le-o alătură fac din Povestea vorbei una din cele mai originale şi mai simpatice  cărţi ale literaturii noastre”.
Autorul omului era considerat de către Blaga un „caz unic” în toată existenţa literaturii române, fiindcă numai el s-a identificat cu proverbul şi l-a trăit la cote maxime de reverberaţie structural-ideatică: „În Anton Pann s-a încarnat întâia şi ultima oară proverbul românesc; apariţia lui e în felul său desăvârşită. Ce s-a mai făcut după el echivalează cu un adaos mecanic de colecţiuni, mai bogate poate, dar mai puţin consistente. Nu s-a mai găsit un al doilea amator, care să trăiască în aceeaşi măsură proverbul, să aibă acelaşi tact, aceeaşi dragoste în întrebuinţarea lui ca Anton Pann”.
A.Z.: „Proverbele sunt aforismele poporului”, susţinea Lucian Blaga, legând semnificativ înţelepciunea zicătorilor de splendoarea baladei Mioriţa...
D.P.: Şi ţinea să le alăture în comparaţia pe care o făcea pe marginea produselor culturii majore: „Cum cântecul povestitor de moarte a  al ciobanului anonim se ia la întrecere cu creaţiile poetului, ce-şi poartă cu orgoliu solemn numele, tot aşa un proverb poate să copleşească înţelepciunea cutărui gânditor excepţional cotat pe piaţa literară. Cântecul şi proverbul au deopotrivă un ce greu definibil  aproape  cu neputinţă de realizat unui creator cult, animat de îndoielile reflexiei: un firesc ce înduplecă inima şi inteligenţa cea mai compatibilă, o graţie a întâmplătorului, ceva mai presus de bine şi rău când e cântec, ceva mai presus de adevăr şi neadevăr când e proverb. Cunoaştem proverbe româneşti care, prin fineţea lor, par cuvinte dintr-o conversaţie spirituală, ce are loc mai mult între nişte zei rustici decât între ţărani. Proverbele par nişte cuvinte de spirit azvârlite pe câmp unul altuia, de zei plugari. Avem proverbe care sunt biciuri de foc şi proverbe care înainte de a se preface în cuvinte au fost flori. Unele, discrete, deschid orizonturi metafizice. Altele sunt surâsuri desprinse dintr-o tragică resemnare în faţa vieţii. Unele au urâtul obicei al dascălilor care moralizează, altele un umor izbitor de tristeţe”.
A.Z.: O adevărată cascadă de laude blagiene aduse proverbelor...
D.P.: Mai mult decât atât, Lucian Blaga accentua în mod special şi vechimea proverbului românesc: „Adâncime, joc, grotesc întâlneşti la fiecare pas, dacă nu la orice ţăran, atunci în belşugul de înţelepciune a acelui ţăran fără de nume, sinteză rezumativă a geniului unui întreg popor, rămas aproape acelaşi prin cel puţin zece veacuri”. De fiecare dată revenea la multiplele şi diversele calităţi ale proverbelor, precum şi la sferele lor de cuprindere, prin ele, a realităţii: Observaţie, căreia nu-i scapă nicio nuanţă a realităţii, interpretare adeseori divinatorie a existenţei, spirit ce se joacă cu divinitatea valorilor, imaginaţie care fixează pentru eternitate o icoană grăitoare, găseşti din plin în Înţelepciunea acumulată în acea miraculoasă memorie a poporului numită tradiţie”.
Proverbul, în viziunea lui Lucian Blaga, are totdeauna înţelepciunea unui bătrân, deoarece „În proverb se rosteşte înţelepciunea omului care pătimeşte într-un chip sau altul în freamătul lumii. Proverbul este înţelepciunea omului păţit, iar nu simplu a omului cu experienţă, care priveşte lumea ca spectator”. Proverbele, blagian gândind, sunt deopotrivă „frânturi de sisteme filosofice, frânturi de psihologie, frânturi de mare pamflet”.
În marea lor majoritate, concretizările ideii prin exemple alese de L. Blaga sunt antologice: „Când citeşti un proverb ca acesta „Cine se învaţă mincinos, se îmbolnăveşte când spune adevărul”, te simţi ispitit să cauţi în istoria gândirii veacul, când filosofii continentului au denunţat apriorismul valorilor ca să ajungă în definitiv la acelaşi rezultat relativist al  umilului gânditor înzestrat cu un aşa de pronunţat şi treaz simţ al contingenţelor şi condiţiilor umane. Trebuie să deschizi paginile de pamflet cele mai crude ale literaturii universale ca să mai întâlneşti imagini plastice ca aceasta: făţarnicul „mănâncă sfinţi şi scuipă draci”; ironii ca aceasta; „fă-ţi cruce mare că e dracul bătrân”; răutăţi ca aceasta: omul sărac şi nevoiaş „se îmbracă numai dinăuntru”.
Iată încă un exemplu de „imagine sugestivă” din noianul de proverbe: „ochii omului sunt din mare, fiindcă se bucură tot la mare”.
Lucian Blaga considera proverbul drept „tezaur inestimabil al poporului român”.
A.Z. Vă mulţumesc mult.

Interlocutor: Angela Zelinschi,

şef oficiu, Filiala „Liviu Rebreanu”

marți, 11 aprilie 2017

Tradițiile și obiceiuri de Sfintele Paști

Victoria Cebanu, Filiala „Ovidius”

           
Neamul moldovenesc dintotdeauna a fost și este bogat în tradiţiile pe care le-a moștenit  și le posedă. Cu ajutorul lor devenim deosebiţi şi unici, de aceea acceptăm și urmărim tradiția strămoșească de a sărbători Paștele, deoarece este o tradiție frumoasă  menită să-l apropie pe om de un ideal, de Creatorul lumii, de chipul luminos a lui Iisus Hristos.  An de an, secole la rând s-au cristalizat tradiţiile  ce țin de sărbătoarea Învierea Domnului.  Din acest considerent, serviciul „Șezători de altădată” ne-a adunat în ajun de Paști  să discutăm, să relatăm despre tradițiile și obiceiurile pascale din regiunea fiecăreia, căci, după cum se știe  tradiţiile  la moldoveni sunt  numeroase. În preajma acestei sărbători gospodinele fac curat în case, încondeiază ouăle, mai apoi coc cozonacul, prepară bucate alese după care în noaptea Învierii Domnului, membrii familiei merg la sfinţirea acestor bucate specifice, iar în dimineaţa după sfinţire, fiecare se spală pe obraji cu un ou roşu şi altul alb, ceea ce simbolizează puterea şi puritatea, acest “ritual” fiind urmat de o masă la care toată familia sărbătoreşte împreună.  Toate aceste ritualuri, deși sunt respectate de fiecare gospodină, ele sunt diverse prin modul și rețetele folosite. O bună parte din doamnele prezente ne-au familiarizat cu reţetele de preparare a cozonacului  și păștii din regiunea din care vin, altele ne-au învățat să încondeiem ouăle ca la ele acasă.

             Acceptăm  și urmărim tradiția de a sărbători Paștele,  nu de  aceea  că  ne-ar forța cineva s-o facem, ci din bucuria de a căpăta forțe vitale prin păstrarea, repetarea, reluarea unor ritualuri magice ca mai apoi să ne înveșnicim existența, fapta și numele în generațiile următoare prin transmiterea obiceiurilor și tradițiilor preluate de la strămoși. Paștele creștinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toți creștinii. Așadar, tradiția creștină de sărbătorire a Paștelui  e una plină de învățăminte, de aici, din aceste învățăminte creștinul ia și urmează codul de legi în comportamentul său de a fi iubitor, înțelegător, săritor la nevoie, blând și curat la suflet. Că, ce este mai important în lumea aceasta trecătoare de cât a te căli spiritual și de a făptui ceva demn de lauda Celui de Sus.

luni, 10 aprilie 2017

Праздник Лазаровден в Библиотеке „Христо Ботев"

Larisa BARABAȘ, șef oficiu,
                                      Filiala „Hristo Botev"

       
  Одна из форм услуг Библиотеки „Христо Ботев" носит название - Болгарские праздники и традиции, основной задачей которой является знакомство и проведение национальных празднеств болгарского народа. Каждое событие этого ряда является, как правило, весьма зрелищным и колоритным, наполненным стародавними фольклорными обычаями и песнопениями, которые каждый из этносов, живущих на нашей Земле, бережно и с любовью несет от поколения к поколению. В рамках нашего культурного учреждения стараемся и мы, сотрудники библиотеки, раскрыть и показать все священнодейство каждого из народных и государственных праздников болгар Молдовы и Метрополии.
         Праздник Лазаровден является третьим по значению в цикле  Воскресения Господня после Пасхи и Вербного воскресенья. Согласно церковному календарю празднуется в предпоследнюю субботу пасхального поста, накануне Вербного воскресенья и знаменует собой победу Иисуса Христа над смертью. Один из самых впечатляющих сюжетов Евангелия, где главный персонаж - Лазарь был воскрешен из мертвых Христом в самый канун восхождения в Иерусалим.
         Христианский праздник широко и повсеместно празднуется во всех храмах Болгарии через литургию воскрешения Лазаря, также при этом вспоминается святой мученик - Лазарь Болгарский, который был замучен и зверски убит 23 апреля 1802 года.
         Праздник также имеет ярко окрашенную бытовую грань, согласно которой по болгарской народной традиции Лазарица является днем превращения подрастающих девушек в невест. В этот день юные „Лазарки", в возрасте от 10 до 16 лет,  облаченные в национальные или свадебные одежды, украшенные венками из полевых цветов, обходят все жилища и подворья селений, где исполняют в честь гостеприимных и хлебосольных хозяев восхваляющие их гимны и оды. В ответ Лазарки получают щедрые угощения в виде сладостей, яиц, выпечки. По народным верованиям, дома, в которых пели Лазарки, будут благополучными весь последующий год. После обхода домов Лазарки выходят на поля, леса и реки, желая богатого урожая, плодородия и обильных даров от природы. Считается, что девушка не может выйти замуж не побывав Лазаркой. Такова краткая суть самобытного и веселого прадника - Лазаровден.
         В поселениях бессарабских болгар ежегодно на протяжении вот уже почти двух веков происходит обряд „лазарования". Традиции не теряют свой блеск со временем и по-прежнему у девушки нет шансов выйти замуж))), если она ни разу не была Лазаркой. Сие священнодейство происходит и у нас, в стеных гостеприимной и любимой болгарами, живущими в Кишиневе, Библиотеке „Христо Ботев". Лазарки успешно испоняли ритуальные песни, декламировали уместные согласно случаю стихи и пожелания, а затем вышли к нашей речушке Бык, чтобы и на просторх (в пределах возможного) природы воздать слова хвалы и благодарности. Словом, ожидаем год плодородный и благоприятный во всех отношениях!

         Надеемся, что еще много интересных праздников у нас вперди, благодаря энтузиазму болгар-родолюбцев, неравнодушных читателей и всем, кому мы интересны. Но, в сердце навсегда останутся светлые и радостные моменты чудесного праздника, который украшает собой и несет столько позитива в нашу жизнь!

vineri, 7 aprilie 2017

Cântăreața copilăriei

Tatiana DONȚU, șef oficiu, Filiala „Transilvania”

Recent la Biblioteca „Transilvania”, a avut loc o întâlnire de suflet cu scriitoarea Maria Osoianu-Niconov, la care au participat elevii clasei a I-a „A”, a școlii primare nr. 83 „Gr. Vieru”, și doamna învățătoare Galina Molea. Ce poate fi mai frumos, decât să stai cu scriitorul faţă-n faţă?!
Așadar, autoarea le-a prezentat elevilor cărţile Dacă aș fi și eu școlar, (Partea I și II), Poeziile bunicuței, Aricică - gospodarul pădurii și alte cărți.
A vorbit despre cărţile noi, despre istoricul apariţiei lor, despre personajele din poezii şi a recitat câteva versuri. 
Chiar de la începutul întâlnirii s-a observat pe chipurile copiilor curiozitatea de a cunoaşte fiecare poezie prezentată cu intonaţie de autoare. Micii „actori” au recitat poezii atât din creaţia domniei sale, Primăvara în MoldovaVasul cu miere, Gospodina mamei etc., cât şi a altor scriitori îndrăgiţi, precum sunt Grigore Vieru, Arcadie Suceveanu şi Constantin Dragomir - Tu iarbă, tot ai mamă?, Vocale-portocale, Cartea etc.                                                                                                                                 

Înzestrată cu o voce blândă şi sonoră, dovedind calităţi actoriceşti, autoarea a ştiut chiar de la bun început să stabilească un contact strâns cu elevii. Copiii au participat activ în dialog cu scriitoarea, şi au dat dovadă de mult interes şi receptivitate, lecturând cu drag versuri din cărţile scriitoarei. Copiii și-au transpus impresiile în scenete și desene, pe care le-au prezentat în cadrul întâlnirii. Numeroase s-au dovedit și întrebările adresate pe final scriitoarei: unde obișnuieşte să scrie, care sunt cele mai îndrăgite creaţii personale, de când scrie și multe alte întrebări. La sfârşitul activităţii, Maria Osoianu-Niconov a oferit copiilor cărţi cu dedicaţii.

luni, 3 aprilie 2017

Maria Osoianu-Niconov în dialog cu cititorii Filialei „H. Botev”

Lidia CÎSSA, bibliotecar,
Filiala „Hristo Botev”
            Mult aşteptată primăvară a sosit cu raze generoase de soare, cu primele firicele de iarbă, cu primii gingași mugurași, cu primele flori prin păduri și grădini. Completează acest peisaj minunat ciripitul vesel al păsărilor - oaspeții dragi ai primăverii. Primăvara ne aduce în suflet multă lumină, bucurie, prind viață visele și speranțele, dorința de a întreprinde plimbări, călătorii, de a comunica mai mult cu cei din jur. Cel mai mult, probabil, se bucură de sosirea primăverii copiii care savurează fiecare zi, de la ei noi, maturii, ar trebui să învățăm a ne bucura de fiece clipă a vieții prețuind-o astfel.
            În ajun de Ziua Internațională a Păsărilor, în data de 30 martie 2017, la Biblioteca Hristo Botev” a avut loc lansarea cărţii Dacă aș fi și eu școlar”  de scriitoarea Maria Osoianu-Niconov. Activitatea a fost ghidată de bibliotecara Lidia Cîssa, prezenţi au fost copii de la Grădiniţa „Licurici” şi de la Academia copiilor „FasTracKids”.
            Maria Osoianu-Niconov s-a născut în anul 1950 în s. Horești, r. Fălești. Scriitoarea scrie povești și poezii pentru copii. Colaborează cu revistele Alunelul” și Florile Dalbe”. Toate cărțile Mariei Osoianu-Niconov sunt scrise cu drag și cu plăcere, aceasta o sesizăm din textele citite, din care motiv este iubită și stimată de copii. Ea este adesea înconjurată de copii, deoarece întreprinde multe întâlniri cu copiii la grădinițe, licee, biblioteci.
            Cartea Dacă aș fi și eu școlar” întruneşte o serie de poezii pentru cei mici și este ilustrată plus la toate cu desene de colorat. Este destinată copiilor mici care învață a citi, constituie pe bună dreptate un mic Abecedar. Pentru fiecare literă poeta a scris câte o poezie. Poeziile sunt  scurte, vesele, pe înțelesul și placul copiilor. Autoarea astfel îi ajută pe copii să însușească mai bine și mai rapid literele. Găsim aici poezii despre albinuță, diverse fructe, legume, plante, culturi agricole, obiecte folositoare. Maria Osoianu-Niconov a prezentat cartea, citind unele versuri din ea. Scriitoarea a comunicat copiilor cum a fost scrisă cartea, ce a motivat-o să o scrie. Ea se bucură de faptul că în colecţia sa de cărţi a mai apărut o carte pentru copii, speră că le va fi de mult folos copiilor.
Apoi a vorbit despre alte cărți ale ei scrise mai înainte - cărți cu poezii și cărți cu povești, precum: Aricică - gospodarul pădurii”, Taina șarpelui”, Fiica olarului”, Iepurașul cel isteț” ș.a. Selectiv a lecturat texte din aceste cărți. La rândul său, copii au recitat poezii despre păsări, primăvară, natură, despre alte anotimpuri care le sunt pe plac.
Copiii de la Grădinița Licurici” i-au pregătit sciitoarei un cadou, prezentând un scenariu cu genericul Oaspeții primăverii” dedicat Zilei Internaţionale a Păsărilor alcătuit din versurile Mariei Osoianu-Niconov. Cu multă măiestrie peșcolarii au interpretat rolurile versificate de diferite păsări (vrăbii, ciocănitoare, rândunica, cucul). A fost prezentă aici și albinuța cea veselă, care s-a trezit și ea, gospodina, și a prins a zbura din floare în floare, vizâtând copacii abia înfloriți. Scriitoarea a rămas plăcut surprinsă de acest cadou.  
           La finele activității scriitoarea Maria Osoianu-Niconov a donat bibliotecii cartea prezentată, colaboratorilor bibliotecii, educatorilor de la grădinițe, unor copii, de asemenea, le-a făcut cadou câte o carte din colecția sa.
            Întâlnirea cu scriitoarea Maria Osoianu-Niconov a decurs într-o atmosferă degajată, prietenoasă, plăcută,  în formă de dialog. Rămânem cu speranța că copii voi cunoaște mai bine cărțile scriitoarei, le vor îndrăgi și le vor citi în continuare.

             Lectură plăcută, copii!