marți, 30 iunie 2015

Seminarele ABRM - imbold în exploararea noului

Viorica Lupu, președintele secțiunii Procese tehnologice de bibliotecă,  ABRM

Subiectele abordate în cadrul seminarelor organizate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM” sunt foarte interesante, utile, importante, necesare şi de actualitate. Unul din seminarele la care am participat s-a referit la fundraising. În cadrul acestui seminar am învăţat metode inovative de colectare a fondurilor cum ar fi crowdfunding-ul (o metodă nouă de finanţare a proiectelor cu ajutorul Internetului), am realizat în grup un plan de fundraising etc. Am înţeles că un element esenţial în colectarea de fonduri îl constituie explicaţiile convingătoare că activitatea pentru care se solicită bani este foarte necesară şi că asociaţia este capabilă să realizeze, să ducă la bun sfârşit această activitate.
De asemenea, mi-am consolidat cunoştinţele în domeniul dezvoltării proiectelor. Subiectele abordate în cadrul acestui seminar, la fel, sunt destul de utile şi importante atât pentru mine personal, cât şi pentru ABRM, în contextul în care atragerea de surse financiare prin proiecte este o oportunitate foarte bună de dezvoltare a activităţilor preconizate în cadrul Asociaţiei.
Trainer-ul a fost excepţional, bine pregătit şi cu un professionalism didactic deosebit. A avut  o modalitate de predare excelentă, a utilizat mai multe metode interactive, a încurajat implicaţia şi gândirea creativă a participanţilor. Mi-a plăcut mult stilul de predare, îmbinarea materialului oferit cu exemple explicite şi cu umor inteligent și adecvat situaţiilor, cu relatări şi multe emoţii pozitive.
Seminarele au constituit o sursă suplimentară de obţinere a unor cunoştinţe noi, de comunicare, interactivitate şi imbold în exploararea noului.


Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.


Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca.

Recomandăm: TERMENELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL II (MASTERAT) LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN 2015


  • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;
  • Examenele: 29 – 31 iulie 2015;
  • Anunţarea rezultatelor finale: 3 august 2015
Pentru admiterea 2015, la Ciclul II (Masterat), sunt prevăzute locuri la buget şi la contract.
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.
Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.
Planurile de studii pentru Ciclul II (Masterat) pot fi consultate AICI.
Subiectele pentru examenul de admitere la specialitate pot fi consultate AICI.
Pentru examenul de admitere la masterat, sesiunea 2015, sunt propuse următoarele subiecte la disciplina „Concepte fundamentale ale Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării”
1.                   Accesul la informaţie prin bibliotecile din Republica Moldova.
2.                   Strategii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova.
3.                   Sistemul Naţional de Biblioteci în Republica Moldova.
4.                   Tipologia bibliotecilor.
5.                   Legislaţia în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
6.                   Legile biblioteconomice ale lui S.R. Ranganathan
7.                   Depozitul legal
8.                   Deontologia profesională a bibliotecarului şi a specialistului în informare.
9.                   Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor.
10.               Lectura în societate.
Subiectele pentru examenul la limba străina şi proba la informatică pot fi consultate AICI.

Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul Central, str. Al.Mateevici 60


Informaţii de contact:
Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
tel. 022-577435, 022-577410

Aplică: TERMENELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL I – STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN 2015


  • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;
  • Anunţarea rezultatelor intermediare: 29 iulie 2015;
  • Depunerea documentelor în original: 30 iulie – 2 august 2015;
  • Anunţarea rezultatelor finale: 3 august 2015
Pentru admiterea din anul curent pentru Ciclul I (Licenţă) la domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării sunt prevăzute locuri la buget şi în bază de contract la specialităţile Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă), Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar
În anul 2015 se face admiterea la o specialitate nouă din cadrul domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării. Mai jos vă oferim informaţie succintă despre această specialitate.
specialitatea – 344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar
Este o specialitate practică marcată de următoarele direcţii – administrarea, expertiza şi consultanţa privind resursele infodocumentare (tradiţionale şi digitale); socializarea, educarea, instruirea şi consultanţa diferitor categorii de utilizatori de informaţie; medierea şi transferul de cunoştinţe; cercetarea ştiinţifică a resurselor infodocumentare şi a consumatorilor de informaţie.
Domeniul activităţii profesionale: centre de informare ştiinţifică şi tehnică, centre infodocumentare din domeniul dreptului, educaţiei, business, cultură; centre de consulting infodocumentar; ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv toate tipurile de biblioteci, subordonate diverselor ministere şi departamente; instituţii editoriale şi librării; arhive, muzee şi alte instituţii şi organizaţii din sistemul comunicaţiilor infodocumentare.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: centre de informare ştiinţifică, biblioteci, arhive, muzee, servicii personal, librării, edituri, agenţii de consulting informaţional, birouri ale instituţiilor (publice) destinate lucrărilor administrative şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: administrator al serviciului electronic de informaţie; analist-indexator; arhivar; bibliograf; bibliotecar; administratori de sisteme informaţionale şi produse multimedia / hipermedia; documentarist; expert în supravegherea tehnologică, informaţională şi inginerie documentară; expert-consultant în informare documentară; formator în informare / documentare; gestionar de metadate; gestionar al circuitului documentar; gestionar al documentelor instituţionale; inginer informaţie tehnico-ştiinţifică; profesor documentarist; redactor tehnic; secretar-referent; specialist al transferului informativ şi cognitiv; specialist în cercetarea informaţiei şi arhivare electronică.

Planurile de studii pentru Ciclul I (Licenţă) pot fi consultate AICI.

Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

 

Informaţii de contact:

Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
tel. 022-577435, 022-577410

E bine să știi: Admiterea 2015 la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării

În perioada 20-28 iulie 2015, la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.
Pentru admiterea 2015, la Ciclul I (Licenţă), sunt prevăzute locuri la buget atât la secţia cu frecvenţă la zi, cât şi la secţia cu frecvenţă redusă.
La secţia cu frecvenţă la zi în planul de admitere 2014 sunt prevăzute locuri cu finanţare din buget pentru următoarele specialităţi la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării:
344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică – 15 locuri;
344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar – 10 locuri;
La secţia cu frecvenţă redusă sunt prevăzute locuri cu finanţare din buget pentru specialitatea 344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică – 15 locuri.
Planul de admitere poate fi consultat AICI.
Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.
Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.
Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente obligatorii:
a) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
b) certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
c) 4 fotografii 3x4 cm;
d) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
e) copia buletinului de identitate;
f) copia certificatului de căsătorie (în cazurile când numele din actul de studii nu coincide cu numele din buletinul de identitate);
g) chitanţa de plată a taxei de înscriere.
În funcţie de categoria de concurs se depun şi alte documente.
Pentru a afla mai mult despre actele necesare pentru admitere accesaţi AICI.
Notă: Informaţia despre documentele necesare pentru admitere le găsiţi la paginile 4-5 (art. 37) a Regulamentului - Cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova la studii superioare de licenţă
Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.
În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.

Atenţionăm că pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

luni, 29 iunie 2015

Oportunități de creștere profesionalăAngela Amorţitu,
Specialist principal, Comunicarea colecţiilor, BŞ ASEM

Depunerea dosarului în proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM” a însemnat pentru mine o oportunitate prielnică de creştere profesională, de învăţare şi autoinstruire.
Un bibliotecar lider  în comunitatea bibliotecară trebuie să posede următoarele calităţi: să fie un profesionist bun, să fie disciplinat,  să poată împărtăşi  cunoştinţele sale cu alţi colegi, să aibă discipoli, să fie creativ în activitate şi trebuie să fie un bun orator. De asemenea, trebuie să realizeze permanent: planificarea (a etapelor pe parcurs, a zilei de muncă pentru a depista priorităţi şi a nu acţiona „haotic”); luarea deciziilor (accentul fiind pus nu atât pe complexitatea acestora, cât pe modul în care sunt luate: intuiţie, „fler personal” ori în baza analizei amănunțite a situaţiei); comunicarea (este factorul decisiv pentru un bibliotecar, precum şi capacitatea lui spre deschidere); şi, nu în ultimul rând, competenţa de conceptualizare a activităţii profesionale (formarea viziunii conceptuale privind abordarea problemelor de ordin profesionist, dezvoltarea atitudinii şi poziţiei profesionale).
În cadrul proiectului am învăţat mai întâi de toate să fim încrezuţi în sine, că ceea ce facem este un lucru bun făcut cu dăruire. A fi  bibliotecar înseamnă mai mult decât a oferi sau a nu oferi o carte atunci când îţi este cerută. Mai poate însemna a alege cartea ce merită să fie păstrată din avalanşa de cărţi ce se rostogoleşte peste noi, adică a constitui în timp colecţiile bibliotecii. Mai înseamnă a pătrunde în intimitatea fiecărui titlu pentru a-i găsi familia din care face parte şi a-i stabili locul în colecţie, adică a clasifica riguros documentele ce intră în bibliotecă. Înseamnă o muncă anonimă de cercetare pentru a veni în întâmpinarea celui care învaţă sau creează, punându-i la dispoziţie fişiere care să scoată la lumină faţetele ascunse ale cărţilor.
Proiectul în cauză vreau să aducă o schimbare prin îmbunătăţirea decizională din partea Asociaţiei  prin politicile şi procedurile ce vor fi elaborate. Trebuie să fie adus un suflu nou odată cu tinerii, care vor fi antrenați şi implicați în acest proiect prin sarcini concrete.
Particip la acest proiect, deoarece vreau să-mi aduc aportul personal la edificarea comunităţii  noastre bibliotecare, la ridicarea prestigiului profesiei de bibliotecar. Cunoştinţele proprii şi abilităţile mele obţinute pe parcursul activităţii mele profesionale de până acum vreau să fie aplicate în practică. Doresc să fiu membru al unei echipe de profesionişti, în care se va lucra prin cooperare, deschidere  şi creativ. Cunoştinţele  obţinute la fel for avea un impact de diseminare prin diferite forme.


Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.


Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca

duminică, 28 iunie 2015

Învățăm pentru a deveni mai puternici

Maria Cudlenco, președinte, secțiunea Zona Sud a ABRM

Participarea mea la instruirile din cadrul proiectului  Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca a fost o oportunitate de a cunoaște mai multe lucruri desprea activitatea organizațiilor nonguvernamentale.

La trainingul Sporirea durabilităţii ABRM şi impulsionarea colectării fondurilor am aflat despre diverse tehnici de fundraising și am făcut cunoștință cu metode inovative de colectare a fondurilor. Ghidați de formatorul Gheorghe Caraseni, am fost instruiți cum se elaborează un plan de fundraising, la fel, cum se realizează listele cu posibilii donatori, cum se prospectează și se creează matricea potențialilor finanțatori etc.

O noutate pentru mine a fost utilizarea platformelor de crowfunding – metodă de colectare a fondurilor de la investitori prin Internet.

Cel de-al doilea seminar Dezvoltarea resurselor umane şi ajustarea structurii ABRM a scos în prim- plan prezentarea structurii adecvate a asociației și repartizarea responsabilităților între Consiliu și Biroul Executiv, între  Președintele ABRM și  Directorul Executiv ABRM.

În cadrul discuţiilor în grup, fiind analizată actuala structură a ABRM, s-a constatat că este necesară abordarea corectă a managementului resurselor umane și identificarea unor modificări statutare, precum  și efectuarea unor remanieri de personal.

În acest context, la recomandarea dlui Gheorghe Caraseni, de mare ajutor ne va fi Planul de Dezvoltare Personală (PDP) – instrument-cheie de dezvoltare a resurselor umane ale ABRM.


Cele învățate la trainingurile de instruire urmează a fi diseminate și discutate în teritoriu pentru a explora împreună cu toți membrii posibilitatile de dezvoltare  ABRM.

Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.

Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca

sâmbătă, 27 iunie 2015

Învățăm pentru dezvoltare și inovare

Vlada Burlacu, Biblioteca Raională „A. Donici”, Orhei


În ziua de astăzi, când orice organizație trebuie să-și ajusteze activitatea, conform resurselor existente, este necesar de a pune accentul pe selectarea și dezvoltarea resurselor umane existente în organizație. În cadrul instruirilor  din 29 – 30 aprilie 2015, foarte clar și prin exemple a fost analizată structura ABRM, rolul președintelui, biroului executiv, instrumentele și etapele de gestionare a resurselor umane ale  ABRM.  Un punct important a fost elaborarea Planului de dezvoltare personală, în care se specifică scopul, obiectivele și  activitățile principale și secundare, ce ajută la identificarea necesităților primordiale. Acest Plan de dezvoltare personală poate fi aplicat ca instrument de lucru și în cadrul organizațiilor în care activăm, pentru a ne forma unele abilități și deprinderi de evaluare și autoevaluare a activității noastre. S-a analizat minuțios Strategia ABRM, care sunt componentele de bază ale ei, precum și planul de acțiuni. Pe parcursul a două zile am acumulat informație utilă, care ne ghidează în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și aplicarea în practică a Planului de dezvoltare personală.  Formatorii merită toată lauda, deoarece prin exemple și metode participative și active au structurat ședințele. Avem un exemplu bun de urmat în activitatea noastră profesională. 

Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.

Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca

vineri, 26 iunie 2015

Relevanţa şi importanţa seminarelor de consolidare a capacităţii instituţionale a ABRM

Andrian VLADÎCA, Biblioteca Publică de Drept,
Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

În urma seminarelor de consolidare a capacităţii instituţionale a ABRM, am acumulat cunoștințe interesante şi utile. Un prim lucru pe care l-am învăţat în cadrul acestor seminare este acela de a fi motivat şi a nu fi indiferent faţă de necesităţile de informare şi de dezvoltare intelectuală a comunităţii în folosul căreia activează bibliotecile. Apoi am înţeles că trebuie mereu să identificăm şi să formulăm rolul şi misiunea bibliotecilor / bibliotecarilor în societate. Am sesizat că ABRM promovează interesele profesionale ale întregii comunităţi de bibliotecari din Republica Moldova.
Participarea la aceste seminare m-a făcut să-mi pun întrebarea ce este posibil de făcut pentru a sprijini comunitatea bibliotecarilor şi a contribui la eficientizarea muncii de bibliotecar şi consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM.
Un lucru care mi s-a părut foarte relevant este stabilirea scopurilor colectării de fonduri şi apoi crearea strategiei şi a planului de colectare de fonduri. Aceste informaţii m-au ajutat să-mi deschid orizontul cunoaşterii în privinţa oportunităţilor de afirmare a bibliotecarilor ca profesionişti în mediul social, cultural, intelectual sau artistic. Astfel, am înțeles  ce tipuri de proiecte ar putea fi de folos la momentul actual, ce tipuri de parteneriate cu diverse instituţii sau ONG-uri ar fi necesare pentru dezvoltarea diferitor proiecte.
Un alt factor care mi s-a părut deosebit de relevant este punerea în aplicare a Planului de Dezvoltare Personală, care este un instrument foarte bun de motivare profesională. O activitate interesantă mi se pare stabilirea împreună cu managerul / șeful a propriilor obiective de dezvoltare profesională pentru a atinge nivelul prevăzut în fişa de post, de asemenea stabilirea metodelor prin care pot fi atinse aceste obiective şi luarea învăţămintelor în urma realizării lor. Posibilele obiective profesionale în acest sens ar fi: atingerea unor competenţe de comunicare eficientă cu comunitatea de utilizatori din domeniul dreptului, însuşirea unor cunoştinţe practice științifice şi profesionale şi, totodată, acumularea unor deprinderi de elaborare şi implementare a diverselor proiecte pentru dezvoltarea profesională a comunităţii de bibliotecari.
Desigur, cunoştinţele obţinute în urma seminarelor de consolidare a capacităţii instuţionale a ABRM sunt binevenite, dar ele trebuie de asemenea să ne fortifice acele capacităţi şi abilităţi de care avem nevoie în munca de zi cu zi în cadrul bibliotecilor.   


Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.


Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca

joi, 25 iunie 2015

Un proiect orientat spre eficientă, fiabilitate şi transparență

Ludmila Corghenci, DIB ULIM

          
      În primul rând, ţin să specific că selectarea candidaturii mele pentru proiectul „Consolidarea capacității instituționale a ABRM” a fost o onoare. Afirm că aşteptările profesionale (cunoştinţe noi, formare de deprinderi, comunicare, formator de elită etc.) s-au adeverit, chiar dacă încă activităţile în cadrul Proiectului continuă.
            Aspecte agreate din punct de vedere organizaţional:
  ü  selectarea coordonatorului de proiect cu aptitudini organizaţionale şi cunoştinţe privind domeniul (biblioteci, ABRM) – informarea cursanţilor, elaborări de agende ale trainingurilor raționale şi confortabile etc.;
ü  selectarea reuşită a formatorului – ţinută, cunoştinţe, deprinderi de a ţine în vizor cursanţii, de a le capta atenţia şi interesul;
ü  disponibilitatea materialelor puse în discuţie în cadrul şedinţelor – multiplicarea materialelor, informaţii suplimentare, fapt care augmentează procesul de diseminare a informaţiei, de implementare a informaţiilor recepţionate în activitatea ABRM, dar şi la locul de muncă;
ü  condiţii de organizare – spaţii, echipament, pauze pentru discuții etc., acestea oferind un mediu benefic comunicării, dar şi învățării.

Aspecte agreate din punct de vedere al conţinutului:
ü  impresionant şi foarte util, subiectul primului training – „Sporirea durabilităţii ABRM şi impulsionarea colectării fondurilor” – este vorba despre o orientare pentru noi proiecte profesionale, socio - profesionale în cadrul ABRM; învăţare de termini noi şi modalităţi practice;
ü  foarte clar şi distinct subiectul trainingului „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM” ˗ cursanții au formulat orientările conducerii ABRM, opiniile adepţilor ABRM, pentru utilizarea raţională şi corectă a potenţialului uman al ABRM,  şi mai ales necesităţile de optimizare a structurii ABRM;

ü  participarea mea la activităţile din cadrul proiectului mă fac să cred că „eu fac puternică ABRM, eu sunt importantă pentru ABRM”, dar mai trebuie să învăţ… .       

Sumarul proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM”
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.

Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca.