luni, 30 noiembrie 2015

Notițe din activitatea Bibliotecii „Onisifor Ghibu” în cadrul Zilei Bibliografiei

Tatiana Braicov, bibliotecar
Filiala „Onisifor Ghibu”

Informațiile sunt cheia de boltă a puterii.
(Victor Duţă)

           Ziua de 26 noiembrie este deosebită pentru orice bibliotecă, fiind dedicată Bibliografiei. Cu această ocazie colectivul bibliotecii „Onisifor Ghibu” a realizat un șir de activități în scopul perfecționării culturii bibliografice şi informaționale a utilizatorilor.
Prioritatea anului 2015 pentru Filialele ale Bibliotecii Municipale, este Catalogul on-line (OPAC), de aceea una dintre activitățile realizate de Biblioteca “Onisifor Ghibu” a fost instruirea cititorilor cu privire la posibilitățile şi facilitățile oferite de catalogul on-line al bibliotecii. Ora de informare a fost repetată de mai multe ori pe parcursul zilei de 26 noiembrie pentru ca un număr mare de utilizatori ai bibliotecii să beneficieze de catalogul electronic. Mulți dintre cei care au participat la prezentare au recunoscut că facilitățile oferite de catalogul electronic îi va ajuta să-şi economisească prețiosul timp, reușind să identifice mai lesne la ce filială se află cartea care îi interesează sau ce surse pot fi cercetate la o temă specifică.

O altă activitate realizată de lucrătorii bibliotecii “Onisifor Ghibu” a fost lecția bibliografică în cadrul căreia mai mulți liceeni au fost instruiți cum să elaboreze corect listele bibliografice la diverse teme din programul de studiu liceal. Tinerii s-au arătat a fi foarte interesanți, recunoscând că au nevoie de aceste cunoștințe, în special, la realizarea bibliografiei de la finalul referatelor şi altor lucrări de control.

Putem afirma că trăim în timpul unei noi ere, unei ere digitale, iar pe fundalul acestei realități biblioteca nu poate rămâne la fel ca acum 50 ani în urmă (sau chiar mai putini). În acest context a fost organizată în, Sala Nuciferă  a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, o masă rotundă cu studenți de la biblioteconomie în cadrul căreia a fost discutată tema: „Biblioteca şi provocările erei digitale. Concluziile la care s-a ajuns vizează adevărul că în ciuda concurenței internetului şi rețelelor de socializare, cartea, biblioteca rămâne a fi o sursă inegalabilă de cunoștințe şi o cale de neevitat dacă dorești să obții înțelepciunea.

Totodată este necesar ca biblioteca să se adapteze cerințelor erei digitale şi să colaboreze cu  ea pentru obținerea performanțelor şi pentru a fi cât mai utilă cititorilor. Exemple de astfel de colaborare sunt E-bookurile, cărțile electronice, cărțile audio, catalogul electronic, bibliotecile on-line etc.

De asemenea, cu ocazia Zilei Mondiale a Informației la Filiala „Onisifor Ghibu”  a fost prezentat utilizatorilor şi un volum de exegeze literare și bibliografice Petru Cărare – scriitor nonconformist.  Cercetătorul şi istoricul literar Timofei Roșca afirmă: Arta poetică a lui P. Cărare se caracterizează prin câteva particularități distinctive și autentice. Ele țin de temperamentul și structura sa psihologico-artistică, de cultura sensibilității artistice, de viziune și formulă, de curajul civic...”.
 
O frumoasă expoziție de carte: Biobliografia – Cartea despre cărți a fost prezentată utilizatorilor noștri. Expoziția întrunește bibliografiile editate în cadrul Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”.

Totodată, utilizatorilor le-a fost prezentată expoziția de achiziții noi apărute în bibliotecă. Au fost expuse cărți din gama diversă de întrebări care vizează universul adolescenților: cultură, frumusețe, modă, dragoste, prietenie şi spiritualitate.

Vă așteptăm cu drag la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, să admirați cele mai frumoase expoziții din colecția bibliotecii, să împrumutați cărți utile, să participați la ore de informare, discuții-dezbateri pe diverse teme etc.


P.S. Pentru a vă informa despre evenimentele care vor avea loc la Biblioteca „Onisifor Ghibu” vă invităm să urmăriți blogul bibliotecii.

miercuri, 11 noiembrie 2015

11 noiembrie - Ziua Mondială a Calității. Repere privind asigurarea calității în comunicare. Cazul ABRM

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova are rolul de promotor al profesiei de bibliotecar. Mesajul de comunicare are un pronunțat caracter de informare printr-un demers coerent axîndu-se pe:
·        Transparență - capacitatea de a furniza la timp optim informația obiectivă și corectă privind activitățile ABRM.
·        Permanența – capacitatea de a furniza în mod constant și coerent informația membrilor în scopul fidelizării acestora.
·        Flexibilitate – capacitatea ABRM de a se adapta rapid la propunerile venite din partea membrilor.
·        Eficiență – utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim.
·        Unitate – oferirea unui mesaj coerent și unitar („o singură voce”).
·        Receptivitate – capacitatea ABRM de a fi deschisă și sensibilă la propunerilor membrilor


ABRM utilizează diverse forme de comunicare care aduc progrese însemnate în acest sens. 
Faptul că avem circa 2 000 de membri este un argument pentru ca relația de comunicare să fie una cu finalitate, de ansamblu pe orizontală și verticală care permite interacțiunea filialelor în acțiuni de susținere a profesiei. Cu cît procesul de comunicare este omogen și lipsit de sincope, cu atît va crește nivelul de credibilitate și reputația ABRM.

Componentele esențiale ale comunicării interne și externe sunt convergente, complementare ce se dezvoltă simultan. Mesajele vizează poziționarea și perspectivele asociației, rolul individual în asociației, evenimentele curente, istorii de succes/exemple de bune practici, oportunități de formare profesională, noutăți la nivel internațional. Canalele media contribuie la transmiterea informației la toate nivelurile oferind șanse multiple pentru exprimare. Materialele tipărite (pliante, ziarul, revista, publicații profesionale, rapoarte, scrisori tradiționale, procese verbale), mijloacele electronice de comunicare (PW, facebook), discuțiile directe (conferințe, ateliere) asigură reușita demersurilor comunicaționale.


ABRM adoptă o comunicare deschisă, onestă și transparentă prin care dorește să fie percepută drept o organizație matură constituită pe criterii profesionale. 

Consemnare: Tatiana Coșeri

miercuri, 4 noiembrie 2015

Produsele si impactul proiectului „Consolidarea capacitatii institutionale a ABRM"

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova, care promovează biblioteca în societate, susţine activ bibliotecarii din întreg sistemul național de biblioteci, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți. Misiunea asociației este de a consolida comunitatea bibliotecară, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului şi capacităţii instituţionale a bibliotecilor.

Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca a urmărit creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Instruirile profesionale desfășurate au adus beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat a influențat în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care au fost implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.

Desfășurarea activităților proiectului au fost coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca

Prezentăm în continuare produsele și impactul proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM”:

Conferința anuală a ABRM - BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENȚE, SUCCESE

Programul conferinței


10:00 – 10:30
Deschiderea oficială. Mesaje de salut
10:30 – 10:45
Mesaj cheie: Consolidarea și eficientizarea instituțională

Gheorghe CARASENI, trainer / consultant

10:45 – 11:00
Consolidarea ABRM prin lidership și competență

dr. Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

11:00 – 11:45
Bibliotecile şi obiectivele dezvoltării durabile post 2015 în viziunea IFLA

Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Națională „Ion Creangă”

11:45 – 12:30
Transparență și uzanțe: Manualul de politici și proceduri ABRM
dr. Natalia CHERADI, vice președinte, ABRM
Tatiana COȘERI, vice președinte, ABRM
Ludmila CORGHENCI, membru, Comisia Formare Profesională Continuă,  ABRM
Maria FURDUI, membru, Comisie Consolidare teritorială și leadership, ABRM
Ecaterina SCHERLET, președinte, Comisia Evaluare, ABRM
Liuba ARION, președinte, Comisia Biblioteci școlare, ABRM

12:30 – 12:45
Logoul ABRM – plus de energie și eleganță pentru comunitatea bibliotecară

Valeriu HERȚA, pictor, grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici

12:45 – 13:00
Perspective ale formării continue: Strategia Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

dr. hab. Nelly ȚURCAN, președinte, Formare profesională continuă

13:00– 13:15
Comunicare și interacțiune: pagina Web ABRM

Zinaida STRATAN, președinte Comisia informatizare
și tehnologii informaționale, ABRM


Adunarea generală a ABRM:
13:15 – 13:45
Dezbateri: noul Statut al ABRM

dr. Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

13:45 – 14:00
Gala liderilor ABRM 14:00 – 14:30
Cafea