marți, 2 decembrie 2014

Grăbește-te și aplică: cerere de ofertă pentru selectarea unei organizații naționale care să evalueze capacitatea instituțională a ABRM

CERERE DE OFERTĂ
pentru  selectarea unei organizații naționale care să evalueze capacitata instituțională, elaboreze setul de politici și proceduri instituționale și să instruiască un grup de membri ai 
Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

luni, 1 decembrie 2014

Obiectivul cererii de ofertă: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) anunță concurs pentru selectarea unei organizații naționale care să efectueze analiza funcțională şi evaluarea capacităţii instituţionale a ABRM, ca parte a proiectului Consolidarea capacității instituționale implementat de ABRM, cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca.

Cererea de ofertă include: Sfera de aplicare (Anexa I); Formular depunere a propunerilor (Anexa II); Propunerea financiară (Anexa III) și Prelungirea colaborării (Anexa IV).

Perioada de executare a contractului: ianuarie – septembrie 2015.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 15 decembrie 2014, ora 11.00.
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit. Dosarul va include toate anexele, care vor fi considerate ca parte integrantă a dosarului propus spre concurs.

Pe plicul ofertei se va indica următoarea informație:
Pentru: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact, pentru organizație: semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau pe versoul plicului
Data prezentării ofertei: ora; data, luna, anul
Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea unei organizații naționale care să evalueze capacitata instituțională și să instruiască un grup de membri ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (sediul Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 148, or. Chișinău.

Ofertele vor fi scrise în limba română.

Prețurile indicate în propunerea financiară trebuie să fie adecvate și calculate în MDL indicându-se TVA 0%.


Pentru detalii: Mariana Harjevschi, președinte ABRMmharjevschi@gmail.com sau Savela Starciuc, secretar ABRM secretariatabrm@gmail.com.

Anexa I
Sfera de aplicare

Despre ABRM
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova, care promovează biblioteca în societate, susţine activ bibliotecarii din întreg sistemul național de biblioteci, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți. Misiunea asociației este de a consolida comunitatea bibliotecară, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului şi capacităţii instituţionale a bibliotecilor.

Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.

Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca.

Contextul evaluării
Evaluarea capacității instituționale a ABRM și instruirea unui grup de 20 de persoane, membri ai ABRM, în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, au drept scop îmbunătățirea funcționării ABRM și va sta la baza elaborării Manualului de politici și proceduri a ABRM.

Sarcini de bază:
1) Evaluarea Capacității Instituționale va include:
-         evaluarea capacității operaționale și instituționale a ABRM;
-         organizarea focus grupurilor online  sau informale a 20 de lideri ABRM;
-         elaborarea raportului privind evaluarea capacității instituționale (în limba română).

Raportul de evaluare va constitui baza organizării instruirilor.

2) Organizarea instruirilor vor include:
-       ateliere de lucru cu subiectele specifice (1,5 zile), runda 1, 20 de lideri;
-       ateliere de lucru cu subiectele specifice (1,5 zile), runda 2, 20 de lideri;
-       sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță (1,5 zile), 20 de lideri;
-       follow-up (2,5 zile) – discutarea produselor elaborate, 30 persoane.

           Elaborarea Raportului de evaluare în baza instruirii va conține o serie de recomandări pentru ABRM, ce vor fi ulterior incluse în Manualul de politici și proceduri ale ABRM.

3) Elaborarea Manualului de politici și proceduri ale ABRM ce se va efectua în baza evaluării instituționale, ciclului de instruiri și recomandărilor participanților de la instruiri, creat în colaborare cu Consiliul ABRM.

Manualul de politici și proceduri ale ABRM va fi prezentat la conferinţa anuală a asociației în luna noiembrie 2015.

Compania selectată va
-       deţine experienţă în domeniul analizei funcţionale şi evaluării capacităţilor instituţionale;
-       cunoaște procesul de evaluare în funcţie de grupul-țintă;
-       utiliza metode de evaluare cantitative şi calitative pentru analiza funcţională şi evaluarea capacităţilor instituţionale: chestionare, interviuri etc.;

ABRM va asigura componenta logistică a instruirilor (cazare, spațiu, rechizitele pentru instruiri, etc.)

Limba de comunicare
Activităţile vor fi facilitate în limba română (cu asistență și adaptări pentru participanții vorbitori de limbă rusă, dacă va fi necesar).

Raportare
Rapoartele privind organizarea evenimentelor, a rezultatelor obținute trebuie să fie prezentate Președintelui ABRM și coordonatorului de proiect al ABRM.

Rezultate cheie și orarul
Activitatea
11
2014
12
2014
1
2015
2
2015
3
2015
4
2015
5
2015
6
2015
7
2015
8
2015
9
2015
10
2015
11
2015
Săp. a 3-a ianuarie – 3-a săp. martie 2015
-Evaluarea instutuțională


x
x
x
Săp. a 4-a, martie – săp. 1-a iunie 2015
-  Ateliere de lucru, runda 1
-   Ateliere de lucru, runda 2

-  Sesiune de mentoring
-  Follow-up
x
x
x
x

Săp. a 2-a iunie – săp. a 4-a august 2015
- workshop
- mentonring&coaching
- elaborarea raportului (workshop)x
x
xSăp. a 2-a -4-a septembrie 2015
-  elaborarea MPP
- evaluarea jurid
- distribuirea
&publicarea MPP


x


Săp. a 1-a –noiembrie 2015
- distrib. MPP la conferință
x

Criterii de evaluare tehnică
  • entitate juridică înregistrată;
  • experiență de cinci ani în domeniul evaluării capacităţilor instituţionale;
  • personal cu experiență în livrarea instruirilor privind capacităţile instituţionale din domeniul nonprofit.

Experiență de lucru cu biblioteci sau proiecte în cadrul cărora s-a interacționat cu bibliotecarii constituie un avantaj.

Dosarul aplicantului va include:
·        CV-ul companiei și raportul de activitate pentru ultimii 5 ani (până la 3 pagini);
·        o copie a certificatului de înregistrare a organizației (Certificat de înregistrare de la Camera de Înregistrare Sau de la Ministerul Justiției);
·        CV-ul de la managerul de activități (coordonator al echipei);
·        CV-urile la fiecare membru al echipei, inclusiv rolurile și sarcinile fiecărui membru al echipei;
·        un buget detaliat pentru serviciile solicitate (prezentate într-un document separat, Propunerea financiară este descrisă mai jos).Anexa II

Formular de depunere a propunerilor
Stimate Domn / Stimată Doamnă,

După examinarea documentelor  de solicitare, noi, subsemnații, prezentăm oferta de servicii de evaluare a capacităţilor instituţionale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) pentru suma care a fost estimată în conformitate cu Propunerea financiară ce face parte din această Propunere.

În cazul dacă, propunerea noastră este acceptată, ne angajăm să începem livrarea completă a tuturor serviciilor specificate în agendă.

Suntem de acord să respectăm această propunere pentru perioada implementării proiectului și ea va rămâne obligatorie pentru părți și poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea acestei perioade.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați orice propunere primite spre evaluare.Ziua, luna, anul
______________________________________


Numele, prenumele
______________________________________


Funcția
______________________________________


Semnătură
______________________________________
 Anexa III

Propunerea financiară

Contractantul este solicitat să însoțească Propunerea financiară și va prezinta ca un document separat împreună cu propunerea tehnică.

Toate prețurile / tarifele citate trebuie să includă TVA 0%. *

Propunerea financiară trebuie să furnizeze o defalcare detaliată a costurilor. Furnizarea cifrelor / datelor trebuie oferite separat pentru fiecare grup funcțional sau categorie.

Formatul prezentat mai jos va trebui să fie utilizat în pregătirea Propunerii financiare. Formatul include cheltuieli specifice, care pot sau nu pot fi solicitate sau aplicabile, dar sunt indicate pentru a servi ca exemple.

Financial proposal:

Propunerea financiară:
Cerere de ofertă pentru selectarea unei organizații care va evalua și va instrui un grup de membri ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
Descrierea activității
Unitate (zi de training)
Cost unitate
Detalii
1.
Remunerare1.1
Evaluarea instituțională
Trainer
2.
Management costs2.1.


3.
Alte cheltuieli3.1
* Compania va fi responsabilă pentru achitarea taxelor.


Anexa IV

Prelungirea colaborării

ABRM își rezervă dreptul, în funcție de disponibilitatea finanțării și de performanța companiei, de a încheia acorduri contractuale ulterioare cu furnizorul câștigător pentru o perioadă de până la cinci ani, fără a emite o nouă cerere pentru oferte.