luni, 28 noiembrie 2011

DECLARAŢIA Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 16-18 noiembrie 2011, Chişinău


Preşedintelui interimar al Republicii Moldova
Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Marian Lupu

Prim ministrului Republicii Moldova
Domnului Vladimir Filat

Ministrului Culturii al Republicii Moldova
Domnului Boris Focşa

Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova
Domnului Mihail Şleahtiţchi


DECLARAŢIA
Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
16-18 noiembrie 2011, Chişinău

Membrii Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, reprezentanţi ai tuturor tipurilor de biblioteci, reuniţi în cadrul Conferinţei anuale aniversare ABRM, au luat în dezbatere starea actuală a bibliotecilor din republică din perspectiva rolului lor în dezvoltarea societăţii informaţiei şi cunoaşterii, în susţinerea inovării şi progresului social–economic, ştiinţific şi cultural al societăţii.
Marcând, în anul curent, 20 de ani de la lansarea reformei bibliotecare în Republica Moldova şi 20 de ani de la constituirea asociaţiei profesionale, comunitatea bibliotecară  reconfirmă importanţa bibliotecilor ca instituţii indispensabile procesului de democratizare şi dezvoltare a ţării prin asigurarea accesului nelimitat la informaţii şi cunoştinţe, tezaurizarea şi valorificarea moştenirii culturale şi ştiinţifice, sprijinirea educaţiei de bază şi a învăţării pe parcursul întregii vieţi, facilitarea incluziunii sociale, economice, culturale a tuturor membrilor societăţii.
Reforma bibliotecară, demarată în anul 1991, a avut ca rezultat  transformări semnificative ce ţin de principiile şi modul de funcţionare şi organizare a bibliotecilor din republică: constituirea Sistemului Naţional de Biblioteci, crearea cadrului legislativ şi de reglementare  în domeniu, demararea procesului de  informatizare a bibliotecilor, modernizarea, extinderea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă bazate pe tehnologii noi de informare şi comunicare, integrarea în sistemul biblioteconomic mondial, realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale cu impact deosebit pentru biblioteci etc.
Apreciind realizările înregistrate în această perioadă, Conferinţa constată, în acelaşi timp, existenţa mai multor probleme stringente cu care continuă să se confrunte instituţiile bibliotecare din republică.  
Baza tehnico–materială a bibliotecilor, în deosebi a celor din spaţiul rural, dotarea lor cu echipamente şi tehnologii moderne rămâne mult în urma nivelului reclamat de societatea actuală. Pe parcursul a peste trei decenii  în republică practic a fost sistată construcţia edificiilor de bibliotecă. 84% din cele 2940 biblioteci existente sunt amplasate în spaţii adaptate, circa 40 din ele fiind în stare avariată. Multe biblioteci, în special săteşti, nu dispun de mobilierul şi echipamentele necesare, de telefoane, de încălzire în perioada rece a anului.
În pofida rolului atribuit bibliotecilor în edificarea societăţii informaţionale, doar 238 (17,0%) din numărul total al bibliotecilor publice din republică deţin calculatoare, numărul celor conectate la Internet constituind 149 (11,0%). De remarcat şi faptul că multe din aceste calculatoare sunt ineficiente din cauza caracteristicilor tehnice şi software depăşite, iar bibliotecile nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru renovarea lor.
Colecţiile multor biblioteci sunt, în mare parte, depăşite fizic şi moral. Alocaţiile bugetare pentru achiziţia de carte nu sunt puse în concordanţă cu necesităţile reale şi cu evoluţia preţurilor pe piaţa editorială, iar practica, atestată în ultimii ani, de optimizare a bugetelor locale din contul surselor alocate pentru biblioteci, reduce şi mai mult posibilităţile lor de dezvoltare. Astfel, rata de înnoire a fondurilor de carte rămâne a fi departe de standardele actuale, în bibliotecile publice constituind în medie 52 de ani (IFLA/UNESCO recomandă o rată de înnoire de 7–10 ani). După mai mult de 20 de ani de la adoptarea limbii de stat şi trecerea la grafia latină, suntem nevoiţi să constatăm că publicaţiile în grafie latină constituie mai puţin de jumătate din totalul de documente în limba de stat existente în colecţiile bibliotecilor  publice din republică.  
Legislaţia în domeniu şi normativele în vigoare în mare parte nu corespund  noilor realităţi în care activează instituţiile infodocumentare, iar nerespectarea lor de către fondatori şi factorii decizionali afectează funcţionarea eficientă a bibliotecilor, amplificând şi mai mult problemele existente în domeniul finanţării, asigurării materiale, dezvoltării colecţiilor etc.
Este destul de critică asigurarea bibliotecilor cu personal calificat de specialitate. Conform datelor statistice, din cei 4500 de bibliotecari care activează în sistemul naţional de biblioteci, doar 28,1% sunt specialişti cu studii superioare în biblioteconomie. Nivelul inadecvat de salarizare a bibliotecarilor (salariul mediu în bibliotecile publice şi şcolare constituie 850 lei) determină fluctuaţia sporită a cadrelor, influenţează negativ statutul social al bibliotecarului, prestigiul şi atractivitatea profesiei de bibliotecar. În acest context, participanţii la conferinţă îşi exprimă profunda îngrijorare privind situaţia actuală care s-a creat în învăţământul biblioteconomic universitar şi reiterează necesitatea  adoptării unor măsuri ce ar preveni desfiinţarea învăţământului biblioteconomic cu tradiţii de peste 50 de ani.  
Conferinţa anuală ABRM declară dorinţa şi angajamentul comunităţii profesionale de a acţiona în vederea  soluţionării problemelor menţionate. Totodată, participanţii la Conferinţă fac apel către autorităţile centrale ale statului să susţină comunitatea bibliotecară în demersul de redresare a situaţiei existente în domeniul biblioteconomic din Republica Moldova şi atrag atenţia asupra necesităţii întreprinderii următoarelor acţiuni:
-          actualizarea legislaţiei în domeniul biblioteconomic, aducerea cadrului de reglementare şi normativ în concordanţă cu tendinţele şi standardele actuale (elaborarea noii Legi a bibliotecilor, revizuirea normativelor de asigurare şi funcţionare a bibliotecilor);
-          elaborarea şi realizarea în practică a Politicii şi Strategiei de stat în domeniul dezvoltării bibliotecilor;
-          elaborarea şi realizarea unui Program Naţional de Dezvoltare a Colecţiilor pentru bibliotecile publice şi şcolare;
-          finanţarea adecvată a bibliotecilor, asigurarea prioritară a investiţiilor pentru modernizarea bibliotecilor în contextul rolului acestor instituţii în edificarea societăţii informaţiei şi a cunoaşterii;
-          sprijinirea sistemului de pregătire a cadrelor calificate pentru domeniul infodocumentar prin reprofilarea şi modernizarea învăţământului biblioteconomic universitar în cadrul Universităţii de Stat din Moldova;
-          aplicarea unor noi criterii de salarizare în domeniu, adecvate cunoştinţelor şi competenţelor solicitate bibliotecarilor în contextul noilor funcţii pe care le realizează instituţiile infodocumentare.
Susţinerea domeniului bibliotecar de către autorităţile statului, implicarea activă a factorilor decizionali în soluţionarea problemelor existente va contribui la transformarea tuturor bibliotecilor în instituţii cu adevărat moderne, active, accesibile şi atractive, capabile  să sprijine realizarea tuturor reformelor democratice, sociale, economice din societate.

Aprobată în cadrul
şedinţei în plen a Conferinţei aniversare
a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chişinău, 18 noiembrie 2011