marți, 27 octombrie 2020

Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice: prevederi și mecanismul de evaluare

Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice a fost aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 07 octombrie 2020. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 272 – 277, vineri, 23 octombrie 2020. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315, art. 529) și constituie un temei juridic în reglementarea criteriilor minime, domeniilor și indicatorilor aplicate în evaluarea bibliotecilor publice.

Scopul regulamentului este de a stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecilor publice, identificarea ansamblului de cerințe minime obligatorii pentru organizarea și funcționarea bibliotecilor publice, precum și de a orienta și optimiza, îmbunătăți activitatea acestora, cât și de a stimula motivația personalului bibliotecilor publice de a spori performanțele bibliotecii.

Documentul reglementează procedura de evaluare a bibliotecilor publice în baza unui ansamblu de criterii minime obligatorii și stabilirea nivelului de corespundere a bibliotecii acestor criterii. Prevederile respective sunt atribuite pentru toate bibliotecile publice din țară. Evaluarea este obligatoriu pentru bibliotecile publice – o dată la 5 ani. Procedura poate fi inițiată înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirarea a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii. Biblioteca evaluată anticipat se planifică pentru următoarea evaluare la expirarea a 5 ani de la evaluarea anticipată. Instituțiile infodocumentare private pot fi supuse evaluării conform prezentului Regulament la solicitarea fondatorului.

Principiile care stau la baza procesului de evaluare a bibliotecilor publice sunt următoarele:

1) responsabilitate – manifestarea unui comportament profesional adecvat în realizarea activității de evaluare a bibliotecii și asumarea răspunderii pentru aprecierile efectuate în cadrul procesului de evaluare;

2) imparțialitate și independență – manifestarea unei atitudini obiective, nediscriminatorii față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor în cadrul procesului de evaluare a bibliotecii;

3) integritate – la evaluarea bibliotecilor, membrii comisiei de evaluare manifestă onestitate, acestora fiindu-le interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu, sau să abuzeze în vreun fel de calitatea de membru, în schimbul evaluărilor pe care le-au făcut sau pe care urmează să le facă;

4) obiectivitate – evaluarea bibliotecii pornind de la aprecierea în mod just a situației bibliotecii, așa cum este ea, fără a admite denaturarea faptelor, cu expunerea deficiențelor și neregulilor constatate, în vederea corectării lor ulterioare și ameliorării funcționării bibliotecii.

Terminologia în Regulament este interpretată conform standardelor:

·         SM ISO 2789 „Statistici Internaționale de bibliotecă” (2015),;

·         SM ISO 11620„Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” (2016);

·          SM ISO 16439 Informare și documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” (2018).

Procesul de evaluare se va iniția de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  în termen de o lună de la intrarea în vigoare a hotărârii. Pe parcursul a doi ani toate bibliotecile publice din țară etapizat vor fi evaluate. Astfel, categoria de evaluare deținută va fi menținută până la prima evaluare realizată în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice.

Regulamentul este structurat în patru capitole, 55 de articole și șapte anexe, care reflectă integral conceptul complex de evaluare a bibliotecilor publice în contextul managementului calității.

Capitolul I. Dispoziții generale conține scopul regulamentului, terminologia utilizată în conformitate cu standardele în vigoare, principiile de bază ale procesului de evaluare și termenii de evaluare.

În Capitolul II. Domeniile și criteriile de evaluare a bibliotecilor publice sunt descrise în :

·      patru criterii minime obligatorii pentru evaluarea bibliotecilor publice: cota de atragere a membrilor comunității la bibliotecă; colecții și resurse informaționale variate, corespunzătoare profilului comunității; impactul serviciilor, care sunt dezvoltate conform necesităților membrilor comunității; eficiența utilizării bugetului și dezvoltarea parteneriatelor;

·         șase criterii specifice pe diferite domenii de evaluare:  

A - contextul organizațional: cadrul strategic și directiv, de reglementare, normativ și tehnologic; proiecte/inovații; parteneriate cu acord; voluntariat; instrumente de comunicare; evidență și raportare; membru al comisiilor/grupurilor de lucru ;

B -  resurse informaționale: acces liber la colecții; catalogul bibliotecii; dezvoltarea colecțiilor; gestionarea colecțiilor;

 C -  utilizatori și servicii: varietatea/diversitatea serviciilor; rata de atragere a utilizatorilor la servicii; promovarea serviciilor;

D -  cercetare: cercetare; varietatea activităților științifice; publicații; comunicări; 

E - formare profesională continuă: cercetarea necesităților de formare profesională continuă a bibliotecarilor; oferta educațională; instruire bibliotecarilor;

F -  facilități, dotări, buget și finanțare: localul bibliotecii; echipament; acces, securitate; eficiența utilizării bugetului; extinderea bugetului (surse extrabugetare) prin proiecte, echipament, tehnologii, mobilier, voluntariat, activități de advocacy etc.

Fiecărui criteriu specific de evaluare îi revine un set de indicatori cuantificați cu un punctaj de la 2 la 5. Datele despre activitatea bibliotecii vor fi prezentate pentru ultimii 5 ani.

Capitolul III. Comisiile de evaluare a bibliotecilor publice cuprinde trei secțiuni:

Secțiunea 1 – Constituirea comisiilor de evaluare a bibliotecilor publice:   prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării în cooperare cu fondatorul se constituie comisii după cum urmează:

a)      Comisia de evaluare a bibliotecilor naționale și a celor cu statut de centre biblioteconomice;

b)      Comisia de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ și a bibliotecilor specializate;

c)      Comisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale.

Comisiile sunt  constituite anual și includ 7 membri care au studii superioare, au cunoștințe și experiență în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, învățământului, managementului sau altor domenii de activitate adiacente, tangente activității bibliotecii. Pentru a asigura transparențe procesului de evaluare a bibliotecii, fiecare membru al comisiei de evaluare semnează declarația de imparțialitate și confidențialitate.

Secțiunea 2 - Modul de activitate a comisiei de evaluare: ședințele comisiei au loc dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărârile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor care participă la ședință și se consemnează într-un proces-verbal.

Secțiunea 3 – Drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare, ale membrilor, ale președintelui și ale secretarului comisiei de evaluare: atribuțiile și obligațiile membrilor comisiei de evaluare, președintelui și secretarului.

Etapele și termenii de evaluare a bibliotecilor publice sunt descrise în Capitolul IV. Organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice. Documentul prevede cinci etape în procesul de evaluare și concretizează conținutul fiecărei etape atât pentru biblioteca evaluată, cât și pentru membrii comisiei de evaluare:

1.                  Planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întocmește și aprobă, până la 1 noiembrie a anului în curs, planul pentru anul următor care este publicat pe pagina oficială a ministerului. Procedura de evaluare este inițiată de către comisia de evaluare conform planului, iar în cazul evaluării anticipate – inițiată la solicitarea conducerii bibliotecii publice sau fondatorului prin depunerea unei cereri.

2.                  Inițierea procedurii de evaluare: comisia de evaluare aduce la cunoștința conducerii bibliotecii decizia privind inițierea evaluării bibliotecii și solicită de la aceasta informațiile, confirmările acestora în limitele criteriilor și indicatorilor aprobați. Biblioteca prezintă comisiei de evaluare  Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice Anexa nr. 5 cu acordarea punctajului pentru indicatorii realizați în conformitate cu Anexa nr. 1 și sursele ce confirmă veridicitatea informației (copii sau linkul la sursă).

3.                  Evaluarea bibliotecii. Procesul de evaluare propriu-zis: comisia de evaluare verifică informațiile prezentate de către biblioteca publică în Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice (Anexa nr.5) prin diferite modalități: studiază, analizează veridicitatea datelor; vizitează biblioteca evaluată; realizează interviuri, verifică prin simulări procesele de muncă. Fiecare membru al comisiei evaluează în mod individual biblioteca, completând Fișa de evaluare a bibliotecii publice Anexa nr.1, atribuind puncte pentru fiecare indicator.

4.                  Adoptarea deciziei cu privire la evaluare: punctajul total acumulat este calculat prin sumarea punctelor acordate de fiecare membru, împărțind la numărul de membri care au participat la evaluarea bibliotecii. În funcție de punctajul total acumulat bibliotecii i se atribuie una dintre următoarele categorii: superioară, I, II, III, IV. Grila de punctaj pentru atribuirea categoriilor este următoarea:

a)      de la 401 la 480 puncte - calificativul excelent - categoria superioară;

b)      de la 301 la 400 puncte - calificativul foarte bine - categoria I-a;

c)      de la 201 la 300 puncte - calificativul bine – categoria a II-a;

d)      de la 151 la 200 de puncte - calificativul satisfăcător rezonat – categoria a III-a;

e)      până la 150 de puncte - calificativul satisfăcător - categoria a IV-a.

Membrul-raportor în baza datelor și informațiilor colectate, a fișelor de evaluare întocmește proiectul Raportului de evaluare conform Anexei nr. 6. În raport sunt indicate: gradul de conformitate a bibliotecii cu criterii specifice de calitate, rezultatele evaluării (punctajul acordat de fiecare membru, punctajul total acumulat, constatări în baza datelor colectate) și recomandări pentru îmbunătățirea activității bibliotecii, decizia comisiei cu privire la rezultatele evaluării. Raportul este aprobat și semnat de membrii comisiei de evaluare.

În baza punctajului acumulat de biblioteca publică, conform raportului de evaluare aprobat, comisia de evaluare ia una dintre următoarele decizii cu privire la rezultatele evaluării bibliotecii publice:

a)      acordarea unei noi categorii, cu indicarea acesteia;

b)      menținerea categoriei existente.

Deciziile aprobate sunt menționate în Hotărârea cu privire la evaluarea bibliotecii conform Anexei nr. 7. În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobare, hotărârea se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

5.                  Acordarea categoriei de evaluare bibliotecii: în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data recepționării raportului de evaluare și hotărârii emite în două exemplare ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii publice, în care se dispune atribuirea categoriei de evaluare, înregistrează ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii în Registrul de stat al bibliotecilor cu indicarea categoriei acordate.

Deciziile de inițiere a evaluării bibliotecii publice, formularul pentru evaluarea bibliotecii, sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate, fișele de evaluare, procesele-verbale ale ședințelor comisiei de evaluare, raportul și hotărârea privind evaluarea bibliotecii publice, ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii și acordarea categoriei acesteia se păstrează în dosarul de evaluare constituit de comisie și păstrat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării conform termenelor stabilite de legislație.

Proiectul Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice a fost discutat și testat în cadrul cursului intensiv „Cadru de reglementare a activității de bibliotecă” organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova (12 decembrie 2018), în cadrul sesiunilor de informare organizate în bibliotecile publice teritoriale și în bibliotecile din instituțiile de învățământ și specializate, a fost avizat de către Consiliul Biblioteconomic Național (21 decembrie 2018, 23 octombrie 2019), plasat pe pagina web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru discuții publice și transparență decizională.

Algoritmul de realizare a procesului de evaluare va fi explicat în  Ghidul practic privind aplicarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice. Scopul ghidului este de a contribui la aplicarea corectă a procesului de evaluare, de a oferi un suport metodologic tuturor actorilor implicați.

 

DE REȚINUT:

Evaluarea bibliotecii publice: obligatorie, 1 dată la 5 ani; anticipat în baza cererii conducerii bibliotecii sau fondatorului, dar nu mai devreme de la expirarea a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii. Biblioteca publică evaluată anticipat se planifică pentru următoarea evaluare la expirarea a 5 ani de la evaluarea anticipată.

Perioada de evaluare: ultimii 5 ani de activitate.

Comisiile de evaluare: 3 - biblioteci naționale și cele cu statut de centre biblioteconomice, biblioteci din instituțiile de învățământ și  biblioteci specializate, biblioteci publice teritoriale.

Criterii de evaluare: 4 criterii minime obligatorii în conformitatea cu Legea cu privire la bibliotecii; 6 criterii specifice conform domeniilor de evaluare.

Cuantificarea sau aprecierea activității conform criteriilor: indicatori de la 2 la 5.

Etapele de evaluare: 5 – planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice, inițierea procedurii de evaluare, evaluarea bibliotecii, adoptarea deciziei cu privire la evaluare, acordarea categoriei de evaluare bibliotecii.

Biblioteca publică: prezintă informația conform Formularului pentru evaluarea bibliotecii publice (Anexa nr.5) cu copiile documentelor ce confirmă veridicitatea datelor. După caz, cererea de solicitare a evaluării.

Membrii comisiei de evaluare: verifică în mod individual veridicitatea informațiilor din Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice Anexa nr. 5, analizează sursele prezentate, vizitează biblioteca evaluată, realizează interviuri sau simulări, completează Fișa de evaluare Anexa nr.1, poartă răspundere juridică pentru veridicitatea informației expuse.

Anexe sau formulare tipizate: Anexa nr. 1. Fișa de evaluare a bibliotecii publice  – se completează individual de membrul comisiei; Anexa nr. 2. Declarația de imparțialitate și confidențialitate – se completează de fiecare membru al comisiei de evaluare;  Anexa nr. 3. Proces-verbal al ședinței – se întocmește de secretarul comisiei de evaluare; Anexa nr. 4. Cerere de solicitare a evaluării bibliotecii publice – se completează de către directorul/șeful bibliotecii publice și se avizează de fondator; Anexa nr. 5. Formularul pentru evaluarea bibliotecii – se completează de către biblioteca publică; Anexa nr. 6. Raport de evaluare a bibliotecii – se elaborează și se prezintă de către membrul-raportor, se semnează de toți membrii comisiei de evaluare; Anexa nr. 7. Hotărâre cu privire la evaluarea bibliotecii – se întocmește de secretarul comisiei de evaluare și se semnează de toți membrii comisiei de evaluare.

 

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”